مطالعه پویایی جمعیت علف های هرز با اعمال مدیریت بقایای گیاهی و تقسیط کود نیتروژن در زراعت گیاه کلزا (.Brassica napus L)

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت- دانشگاه شهید چمران اهواز

2 استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات- دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

به منظور بررسی روش های مدیریت بقایای گیاهی و تقسیط کود نیتروژن بر پویایی جمعیت علف های هرز، آزمایش دو ساله ای در طی سال های 86-1385 و 87-1386 (سال اول کشت گیاه گندم و سال دوم کشت گیاه کلزا) در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی شهید چمران اهواز انجام گرفت. این آزمایش در قالب بلوک های کامل تصادفی بصورت کرت های یک بار خرد شده و در سه تکرار انجام گردید. تیمار اصلی شامل روش های مدیریت بقایای گیاهی در سه سطح شامل مخلوط کردن کامل بقایا، سوزاندن بقایا و حذف کامل بقایا بود. تیمار فرعی شامل روش تقسیط کود نیتروژن از طریق ترکیب نسبت های مختلف کود پایه و سرک نیتروژن در سه سطح (بر حسب درصد) که به ترتیب تحت عنوان تقسیط اول (%50+50)، تقسیط دوم (%75 +25) و تقسیط سوم (%25+50+25) اجرا شد. صفات مورد اندازه گیری شامل تعداد گونه، تراکم و وزن خشک کل علف های هرز، تراکم و وزن خشک علف های هرز باریک برگ و پهن برگ کلزا بودند. نتایج نشان داد اثر مخلوط کردن بقایای گیاهی بر کاهش پویایی علف های هرز بصورت معنی داری بهتر از دو سطح دیگر تیمار مدیریت بقایای گیاهی بود. همچنین روش تقسیط اول کود نیتروژن (%50 +50) نسبت به دو روش دیگر برتری معنی داری به لحاظ تأثیر بر کاهش پویایی علف های هرز داشت. بیشترین (4/19 بوته در مترمربع) تراکم کل علف های هرز در روش های سوزاندن بقایای گیاهی و روش سوم تقسیط کود نیتروژن و کمترین (1/5 بوته در مترمربع) تراکم کل علف های هرز مخلوط کردن بقایای گیاهی و روش اول تقسیط کود نیتروژن بود. بیشترین (8/153 گرم در مترمربع) و کمترین (2/43 گرم در مترمربع) وزن خشک کل علف های هرز نیز به ترتیب مربوط به روش های سوزاندن بقایای گیاهی و روش سوم تقسیط کود نیتروژن و مخلوط کردن بقایای گیاهی و روش اول تقسیط کود نیتروژن می باشد. در مجموع روش مخلوط کردن بقایای گیاهی و روش اول تقسیط کود نیتروژن (%50+50) در کاهش پویایی جمعیت علف های هرز بهتر از سایر روش ها بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study of Dynamics of Weed Plants Population Affected by Residue Management and Nitrogen Splitting Implanting of Canola (Brassica napus L.)

نویسندگان [English]

  • M T 1
  • A A 2
  • D N 2
چکیده [English]

In order to study the effect of crop residue management (C.R.M) and nitrogen splitting (N-splitting) methods on yield and yield components of canola, a filed experiment was conducted in Research Station of Shahid Chamran University in 2005-2006, 2006- 2007 (first year wheat, second year canola). The experiment was set up in a split plot design with three replications. The main plot treatments were C.R.M (i.e. incorporation, removal and burning the wheat residue) and sub plot treatments were N-splitting with combination of nitrogen- based and top dressing of nitrogen applied at three levels (i.e. 50+50, 25+75 and 25+50+25 %). The measurement of plant characteristics, plant density and sum of dry matter of weeds were used to evaluate plant growth and standing within canola population. The results indicated that weed plants greatly declined regardless of type of weed species, when the plant residues were incorporated into the soil. Further reduction could significantly inhibit weed growth and nitrogen source applied in form of N-splitting (50+50%). Findings also showed that the highest (19.4 plant/m2) and lowest (5.1 plant/m2) weed plants were observed under burning the residues treatment receiving 25+75 % N- splitting and incorporation of the residue treatment receiving 25+50+25 % N- splitting respectively. The highest (153.8 g/m2) and lowest (43.2 g/m2) yield production of dry matter of weed populations were accumulated when the residues were burned and received 25+75 % N- splitting incorporated and receiving 25+50+25 % N- splitting respectively. in the present study, the evidence indicated a desirable method of crop residue management when incorporating the residues in form of N- splitting (50+50 %).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Residue management
  • N- splitting
  • Weed
  • canola