تعیین مناسب‌ترین سطح کود نیتروژن در تاریخ‌های مختلف کاشت کلزا در خوزستان

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار پژوهشی و عضو هیئت علمی سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی

2 مربی پژوهشی و عضو هیئت علمی بخش تحقیقات آب و خاک

چکیده

شرایط تناوب زراعی خوزستان سبب می‌شود کلزا (Brassica napus L.) عمدتاً در خارج از دامنه تاریخ کاشت توصیه شده کشت شود. باهدف بررسی امکان کاهش یا جبران خسارت ناشی از تاخیر در کاشت، این آزمایش طی دو سال زراعی 84- 1383 و 85 1384 در ایستگاه تحقیقات کشاورزی شاوور در قالب طرح آماری بلوک‌های کامل تصادفی به روش کرت های یکبار خرد شده با چهار تاریخ کاشت 20/8 ، 30/8، 10/9 و 20/9 در کرت های اصلی و پنج سطح صفر، 50، 100، 150 و 200 کیلوگرم نیتروژن در هکتار درکرت های فرعی در سه تکرار اجراء گردید. نتایج تجزیه واریانس مرکب نشان داد، که تأخیر در کاشت از 20/8 به 20/9 موجب کاهش تعداد خورجین (6/24 در بوته)، تعداد دانه در خورجین (1/3 عدد)، وزن هزار دانه (43/0گرم)، عملکرد دانه (8/1084 کیلوگرم در هکتار)، روغن دانه (6/5 درصد) و عملکرد روغن (1/539 کیلوگرم در هکتار) گردید. افزایش مصرف نیتروژن از صفر به 200 کیلوگرم در هکتار سبب گردید تا تعداد خورجین در بوته (3/55 عدد)، تعداد دانه در خورجین (1/2 عدد)، وزن هزار دانه (6/0 گرم)، عملکرد دانه (7/1965 کیلوگرم در هکتار)، روغن دانه (5/3 درصد) و عملکرد روغن (0/789 کیلوگرم در هکتار) بطور معنی داری افزایش یافت. بررسی اثرات متقابل نشان داد که در هر تاریخ کاشت، افزایش نیتروژن سبب بهبود معنی دار عملکرد و اجزای عملکرد گردید. با عنایت به عدم تفاوت معنی دار بین سطوح کودی 150 و 200 کیلوگرم نیتروژن در هکتار در تاریخ کاشت 20/8 و 30/8 ، در اولویت اوّل کاشت کلزا در آبانماه با کاربرد 150 کیلوگرم نیتروژن در هکتار و در صورت الزام به کشت تأخیری در آذر ماه، کاربرد 200 کیلوگرم نیتروژن در هکتار توصیه می‌شود.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determination of Optimum Nitrogen Levels in Different Planting Dates of Canola in Khouzestan

نویسندگان [English]

  • A R 1
  • A.R J 2
چکیده [English]

Delaying sowing cultivation of canola was cased by Khouzestan rotation condition. In order to reduce comprehensive cultivation delay injury, this study was carried out in Shavoor Agricultural Research Station during 2004-2006 in randomized complete block design (RCBD) in split plot method with 4 planting dates 11th Nov, 21th Nov, 1th Dec, and 11th Dec in main plots and five nitrogen levels, 0, 50, 100, 150 and 200 kg/ha in sub plots with 3 replications. The results of the component analysis showed delay in planting from 11th Nov to 11th Dec reduced 24.6 pods per plant, 3.1 seed per pod, 0.43gr thousands seed weight, 1084.8 kg/ha seed yield, 5.6 seed oil percent and 539.1 kg/ha oil yield. There was significant difference between nitrogen levels application increasing form 0 to 200 kg N/ha to increase 55.3 pods per plant, 2.1 seed per pods, 0.6 gr thousands seed weight, 1965.7 kg/ha seed yield, 3.5 seed oil percent and 789.0 kg/ha oil yeild. Interaction effects showed that yield and yield component increased significantly by increasing of nitrogen levels for each planting date. Because there was no significant difference between 150 and 200 kg N/ha, 150 and 200 kg N/ha for normal and late planting date were recommended respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • canola
  • Sowing Date
  • Nitrogen Fertilizer