نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی سابق کارشناسی ارشد گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان

2 استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

به منظور مطالعه اثر تنش شوری بر رشد و عملکرد دو هیبرید ذرت، آزمایشی در سال 1384 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان به صورت فاکتوریل و در قالب طرح کاملا تصادفی انجام گرفت. تیمارهای آزمایش شامل دو هیبرید ذرت (سینگل کراس 647 و تری وی کراس 647) و چهار سطح شوری dS/m4، 6، 8 و 10 (نمک کلرید سدیم و کلسیم با نسبت 2:1) بودند. نتایج حاصل از تجزیه واریانس و مقایسه میانگین صفات اندازه گیری شده (ارتفاع ساقه، تعداد برگ، سطح برگ، وزن خشک و میزان کلروفیل) نشان داد که این صفات تحت تاثیر سطوح مختلف شوری اختلاف معنی داری را داشتند، به طوری که بالاترین مقدار هر یک از این صفات در تیمار شاهد و پایین ترین مقدار آن در تیمار حداکثر تنش شوری مشاهده شد. نتایج تجزیه واریانس داده های مربوط به عملکرد، تعداد ردیف در بلال، تعداد دانه در ردیف، تعداد کل دانه در بلال و وزن هزار دانه نیز نشان داد که غلظت های مختلف نمک صفات مذکور را بنحو بسیار معنی داری تحت تاثیر قرار دادند. مقایسه میانگین های صفات مذکور نشان داد که بالاترین مقدار هر یک از این صفات در تیمار شاهد و کمترین آنها در تیمار تنش شدید بوده است. همچنین تنش شوری بر شاخص برداشت تاثیر معنی داری داشت. نتایج حاصل از تجزیه واریانس داده ها حاکی از اثر غیر معنی دار هیبرید بر روی اکثر صفات اندازه گیری شده بود. همچنین اثر متقابل شوری × هیبرید در مورد هیچ یک از صفات رویشی و زایشی معنی دار نشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Salinity on Yield and Some Agronomical and Physiological Traits of Two Maize (Zea mays L.) Cultivars in Kerman

نویسندگان [English]

  • M SH 1
  • H F 2

چکیده [English]

A factorial experiment was conducted at the Agricultural Research Station of Bahonar University of Kerman to study the effects of salinity on the growth and yield of two maize cultivars in 2006. The design employed was a completely randomized design with three replications. Treatments were a combination of all levels of two factors including hybrid (single cross 647, three way cross 647) and electrical conductivity of soil solution (4, 6, 8, 10 dS/m). The results showed that the measured traits (shoot length, number of leaf, leaf area, dry weight and chlorophyll content) were affected significantly by salinity. The highest and lowest amounts of mentioned traits belonged to control and 10 dS/m treatments, respectively. Data analysis of variance also showed that the number of row per head, number of grain per row, the total number of grain per head and thousand grain weights were affected very significantly by salinity. Mean comparisons using Duncan multiple range test showed that control produced the higher amount of mentioned traits while severe stress produced the lowest. Yield production was reduced very significantly by salinity. Harvesting index was also affected by salinity. The effect of cultivars on most of the traits was not significant. Interaction effects did not influence any of the vegetative and reproductive traits significantly either.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Maize
  • Salinity
  • Growth
  • yield and yield components