نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری زراعت ، دانشگاه ارومیه

2 استاد گروه زراعت دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه

3 دانشیار گروه مکانیک دانشگاه تربیت مدرس، تهران

چکیده

کرچک Rininus Communis L. از مهم ترین گیاهان صنعتی در تولید انرژی و دارو می باشد. به منظور بررسی تأثیر تراکم و گوگرد بر اجزای عملکرد و عملکرد چهار رقم کرچک ایرانی آزمایشی در قالب طرح کرت های دو بارخرد شده بر مبنای بلوک های کامل تصادفی در شهرستان ایذه در سال های 1388 و 1389 طراحی و اجرا شد. در کرت اصلی چهار رقم ارومیه، ایذه، کرمان و دزفول، در کرت فرعی سه فاصله کاشت روی ردیف 50، 60 و 70 سانتی متر و در کرت فرعی فرعی مصرف گوگرد در سه سطح 0، 75 و 150 کیلوگرم گوگرد خالص در هکتار گنجانیده شد. نتایج این بررسی نشان می دهد که اجزای عملکرد و عملکرد ارقام کرچک ایرانی تحت تاثیر فاصله کاشت روی ردیف و مصرف مقادیرگوگرد قرار گرفت که مقدار این تاثیر در ارقام گوناگون و در اجزای مختلف با یکدیگر متفاوت است. در این پژوهش رقم دزفول بیشترین (28/11735 کیلوگرم در هکتار) و رقم ایذه کمترین عملکرد (08/7172 کیلوگرم در هکتار)، فاصله کاشت روی خط 70 سانتی متر بیشترین (1/10209 کیلوگرم در هکتار) و 50 سانتی متر کمترین عملکرد (83/8126 کیلوگرم در هکتار)  و مصرف 150 کیلوگرم گوگرد خالص حداکثر (38/9868 کیلوگرم در هکتار) و تیمار شاهد حداقل عملکرد (63/7950 کیلوگرم در هکتار) را به خود اختصاص داد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the yield of Iranian Castor Beans Varieties by Compound Variance Analysis Method

نویسندگان [English]

  • S.Y M 1
  • M T 2
  • B GH 3

چکیده [English]

Castor bean Rininus Communis L. is one of the most important industrial plants in energy and medicine. In order to study the density and sulfur fertilizer effects on yield and yield components of four Iranian castor beans varieties for biofuel and medicine production an experiment was conducted in 2009 and 2010 in Eizeh city Farm. The experimental design was split split-plot based on randomized complete block with 3 replications. The Studied factors included four castor beans varieties as main plots (Taj bakhsh, Ebrahim, Mousavie and Ghobadian) and three planting distance on row as sub plots (50, 60 and 70 cm) and three levels of sulphor as sub-sub plots (0, 75 and 150kg net S per hectare). The results showed that traits such as grain yield and yield components were affected by experimental factors and they were different. According to the results of this experiment, the highest and the lowest grain yields were obtained from Mousavie (11735.28 kg/ha) and Ghobadian (7172.08 kg/ha) genotypes, 70 cm (10209.1 kg/ha) and 50 cm (8126.83 kg/ha) distance and 150kg (9868.38 kg/ha) and 0kg (7950.63 kg/ha) net S per hectare respectively.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iranian castor beans
  • Planting distance
  • Sulfur