نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه تولیدات گیاهی دانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان

2 مربی دانشگاه پیام نور واحد خرم آباد

چکیده

این پژوهش برای درک بهتر نقش برگ در عمر گل‌های بریده رز، به‌صورت آزمایش فاکتوریل بر پایه طرح بلوک‌های کامل تصادفی در شهرستان خرم آباد در سال 1389 انجام گردید. فاکتورهای مورد آزمایش عبارت بودند از: فاکتور رقم با سه سطح (کافی‌بریک، پلاراستار و فول‌هاوس)، فاکتور برگ با دو سطح شامل وجود یا عدم وجود برگ بر روی ساقه گل‌دهنده و فاکتور ساکارز با دو سطح شامل وجود یا عدم وجود ساکارز4% در محلول نگهدارنده گل. نتایج نشان داد که حذف برگ به‌ طور معنی‌داری در افزایش تعادل آبی، وزن تر نسبی و در نتیجه افزایش عمر گل ‌بریده موثر است. افزودن ساکارز به محلول نگهدارنده شاخه‌های حاوی برگ، باعث خسارت به برگ‌ها و کاهش شدید جذب و تعرق شده و عملاً این نوع شاخه‌ها از این نظر شبیه به شاخه‌های بدون برگ عمل کردند. افزودن ساکارز با وجود افزایش میزان مواد جامد محلول گلبرگ، اثر مثبتی بر عمر گل‌های بریده حتی در شاخه‌های بدون برگ ایجاد نکرد. بالاترین عمر گل بریده مربوط به شاخه‌های گل بدون برگ و بدون ساکارز رقم پلاراستار با عمر 6/11 روز بود که تفاوت معنی‌داری با شاخه‌های گل بدون برگ و بدون ساکارز ارقام کافی‌بریک (4/11 روز) و فول‌هاوس (0/11 روز) نداشت. شاخه‌های گل دارای برگ، بدون ساکارز و با ساکارز رقم فول‌هاوس به ترتیب با عمر 4/7 و 4/8 روز کمترین عمر گل بریده را نشان دادند.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect of defoliation plus sucrose on the vase life and water relation characteristics of three greenhouse rose (Rosa hybrida L.) cultivars

نویسندگان [English]

  • A R 1
  • A H 2

چکیده [English]

This experiment was carried out to elucidate the importance of leaves on vase life of three greenhouse rose cultivars in Khorramabad, Iran, during 2010. Keeping leaves on cut stem or defoliation and inclusion of 0 or 4% sucrose in vase water in three rose cultivars (Coffee Break, Polar Star and Full House) were arranged factorially based on a randomized complete blocks design. Results showed that defoliation significantly increased water balance, relative fresh weight and vase life. Inclusion of 4% sucrose in vase water of cut stems having leaves caused leaf damage and decreased water uptake and water loss so that the trends of water uptake and water loss of these stems were the same as defoliated cut stems. Inclusion of sucrose while increasing total soluble solid in petals did not show any positive effect on vase life. Defoliated flower stems in vase water with 0% sucrose showed maximum vase life (11.33 d), following defoliated stems stored in 4% sucrose (10.27 d). Cut stems having leaves with 0 and 4% sucrose (8.87 and 9.07 d, respectively) showed minimum vase life.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Vase life
  • Rosa hybridaL
  • Defoliation
  • Sucrose
  • Water balance
  • Total soluble solid