نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز

2 استاد گروه زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز

3 دانشیار گروه زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

امروزه تکنیک پیش تیمار بذر به عنوان عامل بهبود دهنده جوانه زنی وظهور دانه رست ها تحت شرایط متعارف و غیر متعارف بکار گرفته می شود. در همین راستا به منظور تعیین اثر بهترین ماده و زمان پرایمینگ بر صفات جوانه زنی ( درصد جوانه زنی، میانگین مدت جوانه زنی و طول ریشه چه) بذور اکوتیپ های کاسنی آزمایشی بصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه  تکرار در آزمایشگاه فیزیولوژی گروه باغبانی دانشگاه شهید چمران اهواز اجرا گردید که شامل ترکیبی از چهار اکوتیپ (اراک، اصفهان، شیراز و تهران )، نه محلول پیش تیمار GA3 (25 و 250 میکرومولار )، KNO3 ( 50 و 150 میکرومولار )، متیل جاسمونات MJ (50 و 500 میکرومولار )، پلی اتیلن گلیکول PEG6000 (9- و 17- بار) و هیدروپرایمینگ ( آب مقطر صفر بار) و سه  زمان پرایمینگ (4، 8 و 12 ساعت ) به همراه شاهد بودند. این ترکیب آزمایشی در دو دمای10 و 25 درجه سانتی گراد بطور جداگانه مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج ارزیابی پرایمینگ بذور اکوتیپ های کاسنی در دمای 10 درجه سانتی گراد نشان داد که بیشترین درصد جوانه زنی و کمترین میانگین مدت جوانه زنی در اکوتیپ های اراک، اصفهان، شیراز و تهران با پیش تیمارهای H2O و KNO350 بود. در همه اکوتیپ ها کمترین درصد جوانه زنی و بیشترین میانگین مدت جوانه زنی با تیمار PEG17 بدست آمد. تیمار H2O  و KNO350  با زمان 12 ساعته بیشترین درصد جوانه زنی و کمترین میانگین مدت جوانه زنی را داشت. طول ریشه چه با هیدروپرایمینگ 12 ساعته بیشترین بود ولی با MJ500 12ساعته طول ریشه چه بشدت کاهش یافت. در دمای 25 درجه سانتی گراد پیش تیمار بذور اکوتیپ های کاسنی فقط بر میانگین روز تاثیر معنی داری داشت. درچهار اکوتیپ مورد مطالعه کمترین میانگین مدت جوانه زنی با پیش تیمارهای H2O، GA250 و KNO350 بدست آمد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect of different seed priming methods on germination of chicory’s ecotypes (Cichorium intybus L.)

نویسندگان [English]

  • f s 1
  • m n 2
  • m m 3

چکیده [English]

Nowadays, seed priming technique is used as an improvement factor for germination and seedling emergence under typical and untypical conditions. To determine the effect of the best pre-treatment material and time priming on seed germination characteristics (germination percentage, germination mean time, radicle length) of chicory’s ecotypes, an experiment was conducted using a randomized complete block design with factorial arrangement with three replications. The factors included four ecotypes (Arak, Isfahan, Shiraz and Tehran), nine pre-treatments solution: GA3 (25 and 250μM), KNO3 (50 and 150 µM), methyl jasmonate MJ (50 and 500μM), polyethylene glycol PEG6000 (-9 and -17 bar) and hydropriming H2O (0 bar) and three priming time (4, 8 and 12 hour) along with control. This experiment combination was examined in two different temperatures separately (10 and 25°C). The results from evaluation of seed priming of chicory’s ecotypes at 10°C showed the maximum percentage of germination and the minimum of germination mean time in ecotypes of Arak, Isfahan, Shiraz and Tehran using H2O and KNO350. In all of the ecotypes, the minimum percentage of germination and the maximum germination mean time using PEG17. H2O and KNO350 treatments had the maximum percentage of germination and the minimum germination mean time at 12- hour time priming. The length of radicle was maximum by using 12- hour time hydropriming but by using 12- hour time MJ500, the length of radicle decreased extremely. At 25°C, pre-treatment of seed chicory’s ecotypes had a significant effect only on germination mean time (p<0.01). In all 4 ecotypes, the minimum germination mean time was obtained by using pre-treatments of GA250, H2O and KNO350.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Chicory
  • Seed priming
  • Germination characteristics