نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

2 استاد گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

3 گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

4 دانشجوی کارشناسی ارشد سابق گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

به منظور بررسی و مقایسه خصوصیات فیزیکوشیمیایی و فعالیت آنتی‌اکسیدانی میوه برخی از ارقام تجاری هلو (Prunus persica (L.) Basch) آزمایشی در قالب طرح کاملاً تصادفی با 6 تیمار و 4 تکرار انجام شد. تیمارها شامل 6 رقم هلو شامل ارقام هلوی سرخ مشهد، هلوی سفید مشهد، هلوی انجیری، هلوی سبز، آلبرتا، ردهیون و جی‌اچ هیل بود که از باغ تجاری شهد ایران در مشهد تهیه شد. فاکتورهای مورد بررسی شامل وزن میوه و هسته، طول و عرض میوه، میزان مواد جامد محلول‌کل (بریکس)، اسیدیته قابل تیتراسیون، pH آب میوه، خصوصیات رنگ شامل L، a و b پوست و گوشت، میزان ویتامین ث، میزان مواد فنلی کل و فعالیت آنتی‌اکسیدانی در گوشت و پوست هلو بود. بر اساس نتایج این پژوهش بیشترین و کمترین وزن میوه به‌ترتیب در ارقام جی اچ هیل و آلبرتا به‌دست‌آمد. میزان فعالیت آنتی‌اکسیدانی و مواد فنلی کل گوشت ارقام تجاری مشهد به ترتیب، بین 13 تا 48 میلی‌گرم در میلی‌لیتر و 47 تا 209 میلی‌گرم اسید گالیک در 100 گرم وزن تر گوشت متغیر بود. میزان مواد فنلی کل و ظرفیت آنتی‌اکسیدانی پوست هلو بیشتر از گوشت آن بود. با کیفیت‌ترین میوه از نظر داشتن بیشترین میزان ویتامین ث، مواد جامد محلول، مواد فنلی کل و فعالیت آنتی‌اکسیدانی، هلوی سبز مشهد بود. هلوی سرخ و سفید مشهد از لحاظ ویتامین ث، میزان مواد جامد محلول و وزن مناسب بود اما میزان مواد فنلی و فعالیت آنتی‌اکسیدانی آن از سایر ارقام پایین‌تر بود. بعضی شاخص‌های رنگ جهت گزینش میوه حاوی ویتامین ث و فعالیت آنتی‌اکسیدانی بالا قابل استفاده هستند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating physico-chemical characteristics and antioxidant activity of some commercial peach cultivars fruit

نویسندگان [English]

  • M R 1
  • GH D 2
  • A GH 3
  • SH A 3
  • E M 4
  • L R 3

چکیده [English]

In order to compare the antioxidant capacity, total phenolic content and physico-chemical characteristics of commercial peach cultivars, an experiment based on randomized complete design (RCD) with 6 treatments and 6 replications was conducted. The treatments included six cultivars of white peach, Fig peach, Green peach, Elberta, Redhaven and GHHale collected from Shahd Iran commercial Orchard in Mashhad. The analyzed parameters included fruit and stone weight, length and width fruit, soluble solids, titratable acidity, pH, color variables like as L, a, and b, vitamin C, total phenolics compounds and total antioxidant activity in skin and pulp. The results showed that the heaviest and the lightest fruits in weight were produced by GHHale and Elberta, respectively. Total antioxidant activity and total phenol content varied up to 13-48 mg.ml-1 and 47-209 mg GA.100g-1 fresh weight, respectively. The antioxidant capacity of skin was higher than that of pulp. The best quality fruit in terms of highest vitamin c, total phenolics, total antioxidant activity and soluble solids was produced by green peach. White peach cultivar was suitable in terms of vitamin c, soluble solids and fruit weight, whereas its total phenolics and total antioxidant activity were the lowest. Some color parameters are usable in selecting fruit with high vitamin c and total antioxidant activity.
 
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ascorbic acid
  • Color parameters
  • Phenolic compounds
  • Prunus persica