نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی سابق کارشناسی‌ارشد، گروه باغبانی دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه،

2 دانشیار گروه باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه

3 استادیار گروه باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه

4 استادیار پژوهشی، مرکز تحقیقات کشاورزی ارومیه

5 استادیار گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه

6 کارشناس ارشد گروه باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه

چکیده

مصرف‌کنندگان در سراسر جهان به طور فزآینده انگورهای رومیزی بیدانه را ترجیح می‌دهند. از این رو، هدف برنامه‌های اصلاح انگور در راستای توسعه ارقام جدید بیدانه با کیفیت میوه بهتر، حبه درشت‌تر و عملکرد بالا می‌باشد. در این پژوهش تاثیر محلول‌پاشی بنزیل‌آدنین در مرحله قبل از گل‌دهی و ایندول‌استیک اسید موجود در محیط کشت بر نجات جنین هیبرید عسکری × رابی‌سیدلس مورد بررسی قرار گرفت. محلول‌پاشی بنزیل‌آدنین (صفر و 30 میلی‌گرم در لیتر) به ترتیب 14 و 7 روز قبل از اخته‌کردن گل‌های رقم عسکری  انجام گرفت. تخمک‌های حاصل از تلاقی عسکری × رابی‌سیدلس 40 روز بعد از باز شدن گل از درون حبه‌ها بیرون آورده شد و سپس بر روی محیط کشت نیچ و نیچ حاوی 35/0 میلی‌گرم در لیتر GA3، 2 گرم در لیتر ذغال فعال، 30 گرم در لیتر ساکارز، 8 گرم در لیتر آگار و غلظت‌های مختلف ایندول‌استیک اسید (1، 75/1 و 3 میلی‌گرم در لیتر) کشت گردید. صفات مورد بررسی شامل تخمک‌های کالوس داده و تخمک‌های جوانه‌زده بود. نتایج نشان داد که اثر غلظت‌های متفاوت ایندول‌استیک اسید بر تشکیل کالوس در تخمک‌ها معنی‌دار بود و بیشترین تشکیل کالوس در غلظت 3 میلی‌گرم در لیتر ایندول‌استیک اسید مشاهده گردید. بر اساس نتایج بدست آمده اثر متقابل غلظت‌های مختلف ایندول‌استیک اسید و بنزیل‌آدنین بر درصد جوانه‌زنی تخمک معنی‌دار بود و بیشترین درصد جوانه‌زنی تخمک (55/10 درصد) در 1 میلی‌گرم در لیتر ایندول‌استیک اسید با محلول‌پاشی 30 میلی‌گرم در لیتر بنزیل‌آدنین در مرحله سبز روشن غنچه ها بدست آمد

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect of benzyladenine and indole acetic acid on embryo rescue of Askari × Ruby Seedless hybrid grape cultivar

نویسندگان [English]

 • M R 1
 • R G 2
 • B H 3
 • H D 4
 • M G 5
 • R H 6

چکیده [English]

Consumers all over the world increasingly prefer seedless table grapes. Hence grape breeding programmes have been aimed at developing new seedless varieties having better fruit quality, larger berry size and higher yields. In this research, the effect of pre bloom sprays of benzyladenine (BA) and different concentrations of indole acetic acid (IAA) in culture medium was evaluated on embryo rescue of Askari × Ruby Seedless hybrid cultivar. The first and second sprays of BA (0 and 30 mg/l) were 14 and 7 days prior to emasculation of Askari cultivar flowers respectively. Forty days after flower opening hybrid ovules of Askari × Ruby Seedless were dissected out, they were cultured in Nitsch and Nitsch medium containing 0.35 mg/l GA3, 2 g/l activated charcoal, 30 g/l sucrose, 8 g/l agar and different concentrations of IAA (1, 1.75 and 3 mg/l). Evaluated characteristics were callused and germinated ovules. The results showed that different concentrations of IAA were significant on callus formation of ovules and the highest callus formation were observed in 3 mg/l of IAA concentration. Based on the obtained results the interaction of different concentrations of IAA and BA was effective on the percentage of ovule germination in such a way that the highest percentage of germinated ovules (10.55 %) was obtained in 1 mg/l of IAA with 30 mg/l BA sprays at parrot green stage of panicles.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Grape
 • Embryo rescue
 • Culture medium
 • Indole acetic acid
 • Benzyladenin