نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 مربی پژوهشی مرکزتحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمانشاه

2 استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمانشاه

3 تکنسین ایستگاه تحقیقات زیتون دالاهو (سرپل ذهاب)

چکیده

این پژوهش به منظور بررسی سازگاری 12 رقم از ارقام تجارتی خارجی زیتون در قالب طرح بلوک کامل تصادفیبه مدت سه سال (88 -1386) در ایستگاه تحقیقات زیتون دالاهو واقع در منطقه گرم وخشک سرپل ذهاب به اجرا درآمد. در این آزمایش صفات رویشی و زایشی میوه براساس دیسکریپتور ((I.O.O.Cاندازه گیری شدند.آغاز ظهور خوشه های گل در ارقام بسته به سال درارقام متفاوت بود.رقم موستوئیدس دارای میوه های ریز (2/1گرم) و با (8/12%) بیشترین درصد روغن در ماده تر را دارا بود. رقم جلت دارای بیشترین وزن میوه (4/5 گرم) و کمترین درصد روغن در ماده تر(9/4%) رادر بین ارقام دارا بود. رقم فرانگیونتوبیشترین عملکرد در هکتار (3660کیلوگرم) و رقم ماوی کم ترین عملکرد (873کیلوگرم) در هکتار رادارا بودند. رقم کنسروی زودرس جلت و رقم روغنی دیررس موستوئیدس نسبت به سایر ارقام مورد مطالعه بهتر بودند. در این تحقیق مشخص گردید؛ دما نقش مهمی در به تاخیر انداختن وضعیت فنولوژیکی و تکامل جوانه ها در گلدهی دارد. عملکرد، اندازه میوه و درصد روغن در میوه ها ی زیتون به هر دو شرایط محیطی و ژنتیکی بستگی دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating and comparing of some foreign olive (Olea europeae L.) Cultivars adaptation ability to sar-e-pol-e- zehab environmental condations

نویسندگان [English]

  • A H 1
  • E A 2
  • M N 3

چکیده [English]

This experiment was carried out to determine the adaptation ability of 12 olive cultivars in the dry-warm climate of Kermanshah province, Sarpol-e-Zehab Dallaho olive station from 2007 until 2009. A randomized complete block design with three replications was used. Vegetative and reproductive traits were evaluated according to I.P.G.R.I. and I.O.O.C. descriptors. Flora emergence was significantly different over years and between cultivars. Mastoidis, the late ripening cultivar, produces small fruits (1.2 gr/ fruit) with highest level of oil per fresh matter (12.8%). Jolt was early ripening cultivar and showed the highest single fruit weight (5.4 gr/ fruit) and the lowest content oil per fresh matter (4.9%). Frangivento and Mavi cultivars had the highest (3360 kg/ha) and the lowest (873 kg/ha) yields respectively. Finally, Jolt, the table olive in early ripening cultivar and Mastoidis, the oil olive in late ripening cultivar were better than others. Temperature played a major role in delay of flowering by affecting phonological state and development of flowers. Oil content in olive was affected by environmental conditions and genetic backgrounds of cultivars.  
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Olive (Olea europaea L.), Adaptability
  • Sar-Pol-e-Zehab
  • Oil
  • Yeild