نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد زراعت، دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا

2 دانشیار گروه رزاعت، دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا

3 دانشیار گروه زراعت، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

4 دانشیار گروه خاک شناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان

5 دانشجوی کارشناسی، گروه خاک شناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده

به منظور بررسی اثر بقایای گیاهان پوششی زمستانه بر کنترل علف­های هرز و عملکرد سیب زمینی رقم آگریا، در سال زراعی 88-1387 آزمایش در مزرعه دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی در سه تکرار انجام شد. تیمارها شامل گیاهان پوششی زمستانه جو، تریتیکاله و چاودار هر کدام در دو تراکمکاشت معمول و سه برابر معمول و تیمار شاهد (بدون گیاه پوششی) بودند. تیمارهای چاودار، جو، تریتیکاله با تراکم کاشت سه برابر و چاودار با تراکم کاشت معمول، به ترتیب 97، 96، 93 و 89 درصد وزن خشک علف­های هرز زمستانه را نسبت به تیمار شاهد کاهش دادند. تیمارهای چاودار، جو و تریتیکاله با تراکم کاشت سه برابر و چاودار با تراکم کاشت معمول به ترتیب 26، 25، 21 و 25 درصد کربن آلی خاک را نسبت به تیمار شاهد افزایش دادند و تیمارهای چاودار، جو با تراکم کاشت سه برابر و تیمار چاودار با تراکم کاشت معمول به ترتیب 6/6، 5/7 و 4/7 درصد چگالی ظاهری خاک را در مقایسه با شاهد کاهش دادند. تیمارهای چاودار با تراکم کاشت معمول و سه برابر و جو با تراکم کاشت سه برابر دارای بیشترین عملکرد غده سیب زمینی بودند به­ طوری­ که به ترتیب 50، 33 و 35 درصد عملکرد غده سیب زمینی را نسبت به شاهد افزایش دادند. تیمارهای مذکور، تعداد غده­ های با قطر بیش از 70 میلی­متر را به ترتیب 42، 33 و 27 درصد نسبت به شاهد افزایش دادند. به طور کلی می­ توان گفت که کشت گیاهان پوششی زمستانه در کنترل علف­ های هرز، حاصلخیزی خاک و افزایش عملکرد کشت دوم موثر می­باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect of winter cereals as pre plant cover crops on weeds control, improving soil fertility, yield and yield components of potato

نویسندگان [English]

 • M GH 1
 • G A 2
 • M.R A 3
 • M.R M 4
 • M GH 5

چکیده [English]

This study was carried out at the research farm of Agriculture Faculty, Bu- Ali Sina university, in 2009, to evaluate the effect of winter cereals as cover crops on weed control, improving soil fertility, yield and yield components of potato. The experiment was a randomized complete block design with three replications. The trial including seven treatments consisted of no cover crop, rye, barley and triticale, each with common and triple plant density. The results showed that rye and barley with triple plant density produced 1503.5 and 1392.2 g/m2, respectively. Rye, barley, triticale with triple and rye with common plant density reduced winter weeds biomass 97, 96, 93 and 89 percent respectively, compared to control. Cover crop treatments showed different abilities to weed control in potato growth period (15, 45 and 75 Day After Germination) compared to the control treatment. The treatments, of rye and barley with triple and rye with common plant density had the most inhibition effects on summer weeds. Soil physical properties were affected significantly by cover crops, so rye, barley and triticale with triple and rye with common plant density, increased organic carbon 26, 25, 21 and 25 percent, respectively compared with the control treatment. Rye and barley with triple and rye with common plant density, decreased soil specific weight 6.6, 7.5 and 7.4 percent, respectively compared with the control treatment. There was a significant correlation between weeds plant population and the dry matter of potato, organic carbon percentage, soil specific weight and number of large potato tubers with potato tuber yield. Rye with common and triple plant density and barley with triple plant density compared to control increased tuber yield of potato 50, 33 and 35 percent, respectively. These treatments increased the number of large potato tuber 42, 33 and 27 percent, respectively compared with control.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Potato
 • Cover crop
 • Weed control
 • organic carbon
 • Soil specific weight
 • Yield