نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد باغبانی، گروه علوم باغبانی واحد علوم تحقیقات تهران

2 استادیار گروه علوم باغبانی واحد علوم تحقیقات تهران

3 استادیار علوم باغبانی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج، دانشگاه تهران

چکیده

در این تحقیق به منظور بررسی ریزازدیادی نرگس شیراز از ریزنمونه های برگ استفاده شد. ریزنمونه های برگ پس از گندزدایی، جهت استقرار به محیط کشت پایه MS همراه با  غلظت های مختلفی از IBA یاNAA   همراه با BA منتقل شدند. نتایج نشان داد که بیشترین تعداد شاخساره با میانگین 3 شاخساره در هر ریزنمونه و طویل ترین شاخساره ها با طول تقریبی 24 میلی متر در محیط کشت دارای 2 میلی گرم در لیتر BA همراه با یک میلی گرم در لیتر IBA و 4 میلی گرم در لیتر BA همراه با 25/0 میلی گرم در لیتر NAA به دست آمد. در این دو تیمار هورمونی 100% ریزنمو نه ها شاخساره تولید کردند. در مرحله پرآوری، ریزنمونه ها در محیط کشت پایه MS دارای غلظت های مختلفی از BA در ترکیب با NAA یا IBA کشت شدند. بهترین تیمار هورمونی جهت پرآوری شاخساره های نرگس، ترکیب BA به میزان 2 میلی گرم در لیتر همراه IBA به میزان 1 میلی گرم در لیتر بود که بالاترین درصد باززایی ریزنمونه ها (100%)، بیشترین تعداد شاخساره (میانگین 3 عدد) و طویل ترین شاخساره ها را با میانگین 20 میلی متر در هر واکشت، در بین تیمارها تولید کرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigation into micropropagation of Narcissus tazetta L. from leaf explant

نویسندگان [English]

  • N I 1
  • S K 2
  • S K 3

چکیده [English]

Narcissus tazetta is one of the most important ornamental bulbous species endemic to Iran. Micropropagation of Narcissus tazetta is an important method for rapid propagation and disease elimination of these plants. The aim of this research was to determine the optimal conditions for micropropagation of this plant using leaf explant. To conduct the experiment the sterile leaf explants were cultured on MS media containing BA with IBA or NAA at different concentrations. All media were supplemented with 30 gl־¹ Sucrose and  gl־¹ Agar. Results showed that the highest number of shoots (3) with elongated stems (24 mm lenght) were obtained in media containing 2 mgl ־¹ BA with 1 mgl ־¹ IBA  and  4 mgl ־¹ BA with 0.25 mgl ־¹ NAA. In this media, the regeneration rate of explants was 100%. In the shoot proliferation stage, shoots were cultured on MS media supplemented with different concentrations of BA and IBA or BA and NAA. The best results were obtaind in the media containing 2 mgl ־¹ BA and 1 mgl ־¹ IBA in which 100% of explants produced shoots. In this medium, the highest number of shoots per explant (mean 3) and the highest shoots (mean 20 mm lenght) were produced.
  
Keywords:

کلیدواژه‌ها [English]

  • micropropagation
  • Narcissus
  • lea