نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته ی گروه زراعت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، عضو استعدادهای درخشان باشگاه پژوهشگران جوان

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد، دانش آموخته کارشناسی ارشد زراعت، بجنورد، ایران

چکیده

به منظور تأثیر پرایمینگ بر عملکرد علوفه خشک و خصوصیات کیفی دو هیبرید ذرت با کشت تابستانه پس از برداشت گندم، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک­های کامل تصادفی با 4 تکرار در (قائمشهر) وابسته به مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مازندران در سال زراعی 90- 1389 اجرا گردید. تیمارها شامل  بذر دو هیبرید ذرت (704S.C. و 640S.C.) و هفت محلول پرایمینگ شامل: پلیاتیلنگلایکول (PEG 6000) با غلظتهای 5 و 10 درصد، نیترات پتاسیم (KNO3) با غلظتهای 5/0 و 1 درصد، کلرید پتاسیم (KCl) با غلظتهای 1 و 2 درصد، هیدروپرایمینگ (خیساندن در آب) و شاهد (بدون پرایمینگ) بودند. نتایج این آزمایش نشان داد که بیشترین عملکرد علوفه خشک در هکتار با پرایم نمودن توسط محلول پلیاتیلنگلایکول  با غلظتهای 5 و 10 درصد به ترتیب برابر (9556 و 8979 کیلوگرم در هکتار) گردید. همچنین بیشترین میزان درصد فیبر، پروتئین، قند و خاکستر به طور مشترک با پرایم نمودن توسط محلول پلیاتیلن گلایکول با غلظت 10 درصد به ترتیب برابر (40/33، 26/15، 03/26 و 02/7 درصد) و کمترین میزان درصد پروتئین و  خاکستر با پرایم شدن توسط محلول پلیاتیلنگلایکول با غلظت 5 درصد  برابر 21/7  و 41/4 درصد حاصل  شد، در حالی که بیشترین میزان درصد پروتئین، قند و خاکستر تحت اثرات متقابل هیبرید× پرایمینگ با پرایم نمودن توسط محلول پلی اتیلنیگلایکول با غلظت 10 درصد تحت هیبرید (640S.C.)  به ترتیب برابر (32، 83/25 و 73/7 درصد) بدست آمد. به طور کلی هیبرید (640S.C.) به شرایط خشکی پاسخ مطلوبتری دادند.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Priming effect on dry matter yield and two hybrid maize qualitative characteristics with summer cultivation after wheat harvesting in the Mazadaran region

نویسندگان [English]

  • R R 1
  • A M 2
  • M R 1

چکیده [English]

This research explored the priming effect on dry matter yield and two hybrid maize qualitative characteristics (S.C.640 and S.C.704). This Study was carried out with a factorial experiment in randomized completely block design with four replications in 2010- 2011 in Agricultural and Natural Resources Research Center Qaemshahr (Qarakheil). Treatments involved two type corn seeds (S.C.640 and S.C.704) and seven priming solutions which contain polyethilen glycol (PEG) with 5 and 10 percent densities, potassium nitrat (KNO3) with 0.5 and 1 percent densities, chloride potassium with 1 and 2 percent densities, hydro priming (soaking in water) and control (with out priming). Results showed that the maximum dry matter yield in hectar was obtained by priming with polyethilen glycol solution by 5 and 10 percent densities which respectively equals 9556 and 8979 kg/ha. The Maximum dry weight of stem to whole and the range of dry weight in ear to stem and leaf were respectively achieved by priming with polyethilen glycol solution in 5 and 10 percent densities. Also, the maximum rate of fiber, protein, sugar and ash was jointly obtained by polyethilen glycol priming with 10 percent densities which respectively equal 33.40, 15.26, 26.03 and 7.02 percent and the minimum rate of protein and ash was achieved by polyethilen glycol priming with 5 percent (7.21 and 4.41 percent). The maximum rate of protein, sugar and ash were under the influence of interaction varieties × priming with polyethilen glycol by 10 percent under (S.C.640) percent densities which respectively equal 32, 25.83 and 7.73 percent achieved. Among the seeds tested, S.C.640 represented the best seeds under simulated drought conditions. We can claim that these seeds are suitable for drought situations with other growth stages tested in field experiments.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Maize
  • Priming
  • Dry matter yield
  • Qualitative characteristics
  • Summer cultivation