نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه تولیدات گیاهی دانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان

2 دانشیار گروه باغبانی دانشگاه واخنینگن هلند

چکیده

این تحقیق با استفاده از روش نوین اندازه‌گیری فلورسانس کلروفیلی تحت اکسیژن پایین به بررسی تاثیر کشت درون محلول غذایی در عکس‌العمل روزنه‌های هوایی به تنش خشکی در برگ‌بیدی پرورش‌یافته در رطوبت نسبی بالا پرداخته است. بر اساس نتایج، روزنه‌های گیاهان پرورش‌یافته در خاک در رطوبت بالا قادر به بسته‌شدن کامل در مقابل تنش خشکی نبودند؛ اما وقتی در محلول غذایی پرورش داده شدند روزنه‌هایی را تولید کردند که به‌سرعت در برابر تنش خشکی بسته‌ شدند. همچنین روزنه‌های گیاهان با تقسیط ریشه در خاک و آب در رطوبت بالا به‌سرعت در مقابل تنش خشکی بسته‌ شدند. حذف ریشه‌های درون محلول غذایی در تقسیط ریشه باعث شد که روزنه‌ها عکس‌العمل سریع خود را از دست بدهند. ظاهراً ریشه‌های درون محلول غذایی علائم مثبت ناشناخته‌ای را تولید و به برگ‌ها می فرستند که در تولید روزنه‌های کارآمد موثر است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect of Nutrient Solution Culture on Stomatal Response to Drought Stress in Tradescantia virginiana Grown Under High Relative Air Humidity

نویسندگان [English]

  • A R 1
  • O V 2

چکیده [English]

In this research, we aimed to elucidate the effect of nutrient solution culture on stomatal response to drought stress in high relative air humidity (RH) grown plants using the new method of chlorophyll fluorescence measurement under low oxygen concentration. According to the results, stomata of high RH grown plants failed to close fully in response to drought stress. However, growing plants in nutrient solution under high RH produced stomata which closed quickly in response to drought stress. Moreover, stomata of plants grown with a split root system in soil and nutrient solution under high RH closed quickly in response to drought stress. Removing roots from nutrient solution in plants grown with a split root system resulted in diminished closure of stomata in response to drought stress. Evidently, some as yet unidentified positive signals produced by roots growing in nutrient solution, transferred to leaves and resulted in the production of efficient stomata.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Stomata
  • Relative air humidity
  • Drought stress
  • Nutrient solution culture
  • Tradescantia virginiana