نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد گروه باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه

2 استادیار گروه باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه

3 دانشیار گروه باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه

4 کارشناس ارشد پژوهشی جهاد دانشگاهی آذربایجان غربی

چکیده

تحقیق حاضر به منظور مشاهده روند تغییرات بعضی ویژگی­های کیفی در طول مدت انبارداری انگور رقم ریش بابای قرمز انجام گرفت. خوشه‌های انگور با کیتوسان در سه غلظت صفر، 5/0 و 1درصد تیمار و در سردخانه با دمای 5/0± ٠ درجه سانتی‌گراد به مدت 4 ماه نگهداری شدند. صفات کیفی میوه، شامل میزان مواد جامد محلول (TSS)، اسیدهای قابل تیتراسیون (TA)، اسید اسکوربیک، آلودگی قارچی، قهوهای شدن ساقه، قهوهای شدن حبه، میزان ریزش حبه و عطر و طعم در ابتدای انبارداری، 2 و 4 ماه پس از نگهداری اندازه‌گیری شدند. در دومین ماه انبارداری میزان اسید اسکوربیک در تیمار کیتوسان 5/0 درصد در مقایسه با سایر تیمارها بالاتر بود. همچنین در این تیمار، کم ترین میزان قهوه­ای شدن حبه و نیز کم ترین میزان ریزش حبه مشاهده شد. در پایان آزمایش (4 ماه) در تیمار کیتوسان 5/0 درصد کم ترین میزان قهوهای شدن ساقه در مقایسه با تیمار شاهد مشاهده گردید. میزان عطر و طعم در کیتوسان 5/0 درصد در دومین ماه آزمایش و در کیتوسان 1 درصد در دومین و چهارمین ماه آزمایش نسبت به شاهد نتایج بهتری را نشان داد. میزان مواد جامد محلول و آلودگی در این آزمایش نتایج معنی­ داری را نشان ندادند. بر اساس نتایج به دست آمده کیتوسان در غلظت 5/0 درصد در حفظ کیفیت و نیز حفظ خصوصیات خوراکی میوه‌های انگور رقم ریش‌بابای قرمز نتایج مطلوبی داشته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effects of Postharvest Chitosan Treatment on of Fungal Growth and Quality of Rishbaba Table Grape During Cold Storage (Vitis vinifera L. cv. Rishbaba)

نویسندگان [English]

  • R H 1
  • M.R A 2
  • R J 3
  • S H 4

چکیده [English]

A study was carried out to determine the effects at postharvest chitosan treatment on the pattern of quality changes in red Rishbaba table grape. The bunches were treated with chitosan at 0, 0.5 or 1% concentration and stored at 0±0.5°c for 4 months. Fruit quality attributes including total soluble solids, total acidity, ascorbic acid content, decay incidence and bunch browning, berry browning, berry abscission, taste and flavor were evaluated after 2 and 4 months during storage. After 2 months of cold storage, the fruit treated with 0.5% chitosan had the highest ascorbic acid and lowest level of berry browning and abscission. At the end of storage period (4 months), bunch browning was low at 0.5% chitosan treatment. Taste and flavor at the end of 2 months with 0.5% chitosan and at the end of 2 and 4 months with 1% chitosan were high compared with control. TSS and fungal decay contents were not significant. According to the obtained results, treatment with 0.5% chitosan showed the best effect on quality of Rishbaba grape.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Chitosan
  • Rishbaba table grape
  • Postharvest
  • Ascorbic acid
  • Decay
  • Taste and Flavor