نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی

2 استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی

3 فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد رشته علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

آلسترومریا با گلهای بریده زیبا و طول عمر مناسب پس از برداشت، طولانی جزء یکی از گلهای محبوب می باشد. اخیرا تولید این گیاه در کشور ما به طور چشمگیری افزایش یافته است. این گیاه به طور معمول به وسیله تقسیم ریزومها تکثیر میشود؛ اما سرعت تکثیر در این روش نسبتاً کم است. این آزمایش به صورت طرح کاملاً تصادفی با 16 تیمار و 5 تکرار در آزمایشگاه کشت بافت و بیوتکنولوژی گروه علوم باغبانی دانشگاه محقق اردبیلی در سال 1389 انجام شد. برای این منظور ریزنمونهها روی محیط کشت MS تکمیل شده با غلظتهای مختلفی از اسید نفتالین استیک، اسیدآبسزیک، تیدیازرون، پاکلوبوترازول و هینوکیتول و تیمار شاهد (محیط کشت MS بدون تنظیم کننده رشد) کشت شدند. نتایج نشان داد که نفتالین استیک اسید در غلظت 4 میلی گرم در لیتر و هینوکیتیول در غلظت 1 میلی­گرم در لیتر بیش ترین تعداد ریزوم را نسبت به شاهد تولید کردند. در این آزمایش محیط کشت حاوی 10 میلی گرم در لیتر هینوکتیول و 1 و 4 ماکرومولار پاکلوبوترازول هیچگونه ریزوم تولید نکردند و محیط کشت MS حاوی 1 میلی گرم در لیتر هینوکیتول بیش ترین طول ریزوم (58/3 سانتی متر) را نسبت به شاهد و سایر تیمارها تولید کرد. مقایسه های میانگین داده­ها نیز نشان داد که بیش ترین (99/8 عدد) و کم ترین (56/0 عدد) برگ تولید شده به ترتیب در محیط کشت حاوی 2 ماکرومولار تیدیازرون و 4 میلی گرم در لیتر نفتالین استیک اسید تولید شد؛ هر چند، بیش ترین و کم ترین برگ از دست رفته به ترتیب در محیط کشت حاوی 1 میلی گرم در لیتر هینوکیتیول و 1 میلی گرم در لیتر نفتالین استیک اسید مشاهده گردید. از لحاظ تعداد و طول ساقه و نیز تعداد و طول ریشه اختلاف معنیداری بین تیمارهای مختلف وجود نداشت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigation of Hinokitiol, PBA, ABA, NAA and TDZ Effects on In-vitro Regeneration of Alstroemeria by Using of Rhizome Explants

نویسندگان [English]

 • E CH 1
 • O S 2
 • Y P 3
 • S.S H 3
 • H M 3

چکیده [English]

Alstroemeria is one of the most popular and attractive cut flowers. Recently, its production has considerably increased in our country. Alstroemeria is generally reproduced by rhizome splitting. But the rate of reproduction is very low. This experiment was conducted in completely randomized design wiht 16 treatments and 5 replications in tissue culture and biotechnology laboratory of Mohaghegh Ardabili University in 2010. For this purpose, rhizome explants were cultured on MS medium supplemented by different concentrations of NAA, ABA, TDZ, PBA, Hinokitiol and control (MS medium without plant regulators). The results revealed that NAA at 4 mgl-1 and Hinokitiol at 1 mgl-1 produced the highest rhizome number compared to control. In this experiment, prepared medium containing Hinikitiol at 10 mgl-1 and PBA at 1 and 4 µM did not produce any rhizome. MS media with Hinikitiol at 1 mgl-1 produced the highest rhizome length (3.58 cm) compared to control and other treatments. The highest (8.99) and lowest (0.56) leaf numbers were produced by media containing TDZ at 2µM and NAA at 4 mgl-1 respectively. However, the highest and lowest leaf losses were observed by Hinikitiol in media containing 1 mgl-1 and NAA at 1 mgl-1 respectively. No significant differences were found in case of stem and root length and number.
 
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Thidiazuron (TDZ)
 • Pacleobutrazol (PBA)
 • Abscisic Acid (ABA)
 • Hinikitiol
 • Naphtaline Acetic Acid (NAA)
 • Regeneration
 • Alstroemeria