نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه زراعت واصلاح نباتات، دانشگاه شهید چمران اهواز

2 دانشیار گروه زراعت واصلاح نباتات، دانشگاه شهید چمران اهواز

3 پژوهشگر ارشد مرکز تحقیقات نیشکر خوزستان

چکیده

به منظور بررسی اثر روش‌های مدیریت تلفیقی کنترل علف‌های هرز بر عملکرد کمی و کیفی گیاه نیشکر رقم 69CP، آزمایش مزرعه‌ای در سال 89-1388 در کشت و صنعت دعبل خزاعی واقع در جنوب شرق اهواز انجام شد. آزمایش در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی شامل 9 تیمار کنترل در سه گروه شیمیایی، زراعی و تلفیقی، با سه تکرار اجرا گردید. تیمارهای آزمایشی عبارت بودند از: الف- کنترل شیمیایی: 1- ترکیب آترازین و (آمترین + توفوردی) با نسبت 5 کیلوگرم و (5/2 کیلوگرم+2 لیتر) در هکتار، 2-  ترکیب ای . پی . تی . سی + متری بوزین با نسبت 8 لیتر + 2 کیلوگرم در هکتار، 3-  ترکیب (تبوتیوران + آترازین) و (آمترین + متری بوزین) با نسبت به ترتیب (2 لیتر + 2 کیلوگرم) و (3 کیلوگرم+  2کیلوگرم) در هکتار. ب- کنترل زراعی: 4-  فقط برگ نیشکر، 5-  فقط خاک‌ورزی، 6-  ترکیب باگاس و گل صافی. ج- کنترل تلفیقی: 7- ترکیب آترازین با نسبت 5 کیلوگرم در هکتار و برگ نیشکر. 8- ترکیب ای . پی . تی . سی و خاک‌ورزی. 9- ترکیب (تبوتیوران + آترازین) با نسبت به ترتیب (2 لیتر + 2 کیلوگرم) و گل صافی و باگاس. صفات مورد بررسی شامل خصوصیات عملکرد و اجزای عملکرد کمی و کیفی نیشکر و وضعیت علف‌های هرز بودند. نتایج نشان داد که به لحاظ عملکرد کمی بیش ترین قطر نی، وزن ساقه‌ی اصلی، تناژ نی و عملکرد شکر در تیمار 8 (ای . پی . تی . سی + خاک‌ورزی) به دست آمد. همچنین به لحاظ کیفیت محصول نیز بهترین شرایط برای صفات خلوص شکر و پولاریته نیز در روش کنترل 8 (ای. پی. تی. سی + خاک‌ورزی ) به دست آمد. نتایج این آزمایش نشان داد که روش‌های تلفیقی در مقایسه با روش‌های شیمیایی و زراعی از کارکرد  بهتری در کنترل علف‌های و به دنبال آن بهبود عملکرد کمی و کیفی نیشکر برخوردار بودند. بنابراین برای مبارزه با علف‌های هرز و با هدف کاهش مصرف سم، در نیشکر راهکار تلفیق سموم شیمیایی با عملیات خاک‌ورزی بین ردیف‌ها پیشنهاد می‌گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Effect of Integrated Weed Management Systems on Yield Quality and Quantity of Sugarcane in Khouzestan

نویسندگان [English]

  • A H 1
  • A A 2
  • H H 3

چکیده [English]

In order to evaluate the effect of integrated weed management on the yield quality and quantity of Sugarcane, variety CP69, a field experiment was conducted during 2009-2010 at the Argo-Industrial farm of Deabel-e-Khozaie located on the Southeast of Ahvaz. The  research was a randomized complete block design (RCBD) with 3 replications, including 9 diferent control mathods in three groups (i.e. Chemical, Agronomical and Integrated) with three replications. The control methods were 1: the combination of Atrazin and Ametrin+2.4D by the ratio of 5kg and 2.5kg + 2litre; 2: The combination of E.P.T.C +Metribuzin by the ratio of 8litre +2kg. 3: The combination of Tebuteyouran + Atrazin and Ametrin + metribuzin by the ratio of 2liter + 2kg and 3kg + 2kg in the hectar, respectively (Chemical Control). 4: only Sugarcane leaves; 5: only cultivation; 6: The combination of Bagas and mud (Agronomical). 7: The integration of Atrazin and Sugarcane leaves. 8: The combination of E.P.T.C and cultivation; 9 The combination of Tebuteyouran + Atrazin by the ratio of 2liter + 2kg and mud + bagas, respectively (integrated methods). The yield quality and quantity and yield components of Sugarcane and the weed's status were calculated. Results showed that the highest Cane's diameter, weight of main stem, cane yield and sugar yield were obtained in integrated method, treatment No. 8 (including herbicide & cultivation). Also, the best sugar quality including sugar purity and polarity was obtained in this treatment (i.e. method No. 8). Inaddition, based on these results we found that integrated approches had a higher quality and quentity for sugarcane yield compared to other methods (i.e. chemical & agronomical methods). Therefore, for ideal weed management and reduction of herbicide use, the integrated herbicide with interrow cultivation was the best weed management method in sugarcane. 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sugarcane
  • Integrated weed management
  • Cane yield
  • Brix