نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا

2 استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه بوعلی سینا

چکیده

به منظور بررسی اثر محلول‌پاشی روی و منگنز بر عملکرد و اجزای عملکرد دو هیبرید ذرت تحت تنش خشکی در مراحل رشد رویشی و زایشی، این تحقیق به صورت فاکتوریل اسپیلت پلات در قالب طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعة پژوهشی دانشگاه بوعلی سینا همدان در سال 87 انجام گرفت. فاکتور اصلی شامل ترکیب دو عامل آبیاری با سطوح (آبیاری کامل، یک‌بار قطع آبیاری در مرحله رویشی، یک‌بار قطع آبیاری در مرحله زایشی (و محلول پاشی ) بدون محلول‌پاشی،محلول پاشی روی  و محلول پاشی منگنز ( و عامل فرعی دو هیبرید ذرت )سینگل کراس 301 و سینگل کراس 400( انتخاب شدند. درجه روز رشد تا گلدهی و تعداد دانه در بلال، وزن هزار دانه، عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیکی، شاخص برداشت، دوره پر شدن دانه، کارایی مصرف آبآبیاری (دانه) و درصد پروتئین دانه مورد بررسی قرار گرفت. نتایج آزمایش نشان داد که تفاوت معنی‌داری بین سطوح آبیاری، محلول‌پاشی و هیبرید از نظر کلیه‌ی صفات اندازه گیری شده به استثناء شاخص برداشت وجود داشت. تیمار بدون محلول‌پاشی و تنش کم‌آبی در مرحله رویشی، بیش ترین اثر کاهشی بر فاصله کاشت تا کاکل‌دهی، دورة پرشدن دانه، تعداد دانه در بلال و عملکرد دانه داشت.میانگین مقادیر صفات ذکر شده برای تیمار محلول‌پاشی روی و آبیاری حداکثر  بود. بیش ترین و کم ترین کارآیی مصرف آب آبیاری (دانه) با تنش در مرحلة زایشی معادل 44/1 و تنش در مرحلة رویشی معادل 21/1 کیلو گرم بر متر مکعب به دست آمد. بیش ترین درصد پروتئین دانه به میزان 8/9 درصد در تیمار تنش زایشی با محلول‌پاشی روی حاصل شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect of Foliar Application of Zinc and Manganese on the Yield and Yield Components of Maize (Zea may L.) Cultivars Under Water Deficit Stress

نویسندگان [English]

  • M GH 1
  • A S 2
  • G A 2
  • M.A A 2

چکیده [English]

In order to study the effects foliar application of Zn and Mn of deficit irrigation at vegetative and reproductive growth stages of two corn cultivars, including SC-301 and SC-400, an experiment was conducted during the 2008 growing season at Experimental Field of the Agricultural Faculty of Buali-Sina University. The experiment was a factorial split plot arrangement on the basis of randomized complete block design with three replications. The irrigation levels were full irrigation, deficit irrigation stress at 8-10 leaf stages and milk till dough ripening stages of grain. Foliar applications were without foliar application, foliar application of Zn and foliar application of Mn. Two corn cultivars (SC-301 and SC-400) were allocated to subplots. Growth degree day until flowering, number of kernel per ear, kernel weight, biological yield, economical yield, harvest index, grain filling period, water use efficiency, and grain protein content were measured and calculated. Effects of drought stress, foliar application and cultivars on trentments the mentioned were significant. Water deficit stress at 8-10 leaf stages and without foliar application had the most negation effect on growth degree day until flowering, grain filling period, number of kernel per ear and economical yield in this study. The highest value of the mentioned treatments was reached for foliar application zn and full irrigation. The most water use efficiency, 1.44 kg/m3, was obtained with water deficit stress at the reproductive stage and the least value, 1.21 kg/m3, was obtained with water deficit stress at the vegetative stage. The Most grain protein content, about 9.8 percent, was obtained with ZN foliar application and water deficit stress at the reproductive stage.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Corn
  • Drought stress
  • Zn
  • Mn