نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

استادیار، موسسه تحقیقات خرما و میوه های گرمسیری کشور

چکیده

عواملی از قبیل آماده نبودن شرایط تهیه بستر، فراهم نبودن نهاده‌ها، یا تناوب زراعی رایج در منطقه معمولا از جمله عواملی هستند که سبب تاخیر در کاشت کلزا می‌شوند، آزمایش حاضر با هدف ارزیابی میزان خسارت ناشی از تاخیر در کاشت، تعیین و تفکیک میزان اثر مهم ترین عوامل موثر در عملکرد کلزا هیبرید Hyola308  در قالب طرح آماری بلوک های کامل تصادفی با هفت تاریخ کاشت15/8 الی27/9 بـه فاصلـه یـک هفتـه، طـی دو سـال زراعی 85-1384 و 86-1385 در چهار تکرار در ایستگاه تحقیقات کشاورزی اهواز اجرا گردید. نتایج نشان داد که تاخیر در کاشت کلزا سبب افزایش معنی‌دار فاصله زمانی کاشت تا سبز شدن، کاهش درصد سبز شدن، کاهش طول دوره گلدهی و رسیدگی گردید. کاهش طول دوره‌های زایشی گیاه سبب کاهش معنی‌دار تعداد خورجین در بوته ، تعداد دانه در خورجین، وزن هزار دانه و عملکرد دانه و روغن به میزان 6/2 درصد به ازاء هر روز تاخیر گردید. بررسی همبستگی صفات و اجزاء عملکرد و تفکیک اثرات مستقیم و غیرمستقیم آنها نشان داد که تاریخ شروع گلدهی بیش ترین تاثیر مستقیم و تاثیر از طریق سایر عوامل را بر عملکرد دانه و روغن داشت؛ لذا تاریخ کاشت باید به گونه‌ای تنظیم گردد تا شروع گلدهی با شرایط بهینه نیمه بهمن ماه و دمای محیط 14 تا 17 درجه سانتیگراد منطبق گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Crop Loss Assessment and Canola (Brassica napus L.) Impact Factor Analysis in late Planting

نویسنده [English]

  • A R

چکیده [English]

Factors such as unprepared seed bed and agronomical elements or local common rotation are usually the cause of conola late planting. This experiment was counducted as randomized complete block desing with four replications in two years 2005-2006 and 2006-2007 . Seven planting dates, begining from Nov 6th to late Dec 18th with one week interval, were determined in Ahvaz Agricultural Research to assess canola hybrid Hyola308 crop loss and analyze yield impact factors in late planting. Results showed that the delay in canola planting caused a significant effect on the increase of the interval between planting and emergence, reduction seed emergence percent, flowering and maturity duration. Reduction in reproductive length led to a significant loss in pod per plant, seed per pod, and thousands seed weight. Each day delay to a reduction of seed and oil by 2.6 percent. Traits and yield component correlations, direct and indirect effect path analysis showed that flowering initiation had the most direct and indirect effects via other factors on seed and oil yield, so the sowing date must be regulated in such a way that flowering initiation happens with optimum condition (Feb 3th), and with 14-17C environemtal temperature.

کلیدواژه‌ها [English]

  • canola
  • Late Planting
  • Path analysis