نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه یاسوج

2 استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه یاسوج

چکیده

به منظور بررسی اثر تراکم بوته بر عملکرد چهار هیبرید ذرت شیرین، آزمایشی در تابستان 1385 در ایستگاه مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی یاسوج به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار اجرا شد. عامل‌های آزمایش شامل تراکم بوته در سه سطح (6، 7 و 8 بوته در متر مربع) و هیبریدهای ذرت شیرین در چهار سطح (پاورهاوس، هاروست‌گلد، چیس و شیکر) بود. نتایج نشان داد که اثرمتقابل تراکم و هیبرید بر صفات عملکرد تر بلال و عملکرد دانه کنسروی معنی‌دار است. بیش ترین عملکرد تر بلال به میزان 2734  گرم در متر مربع در هیبرید هاروست‌گلد در تراکم 6 بوته در متر مربع و کم ترین عملکرد تر بلال به میزان 1742 گرم در متر مربع در هیبرید چیس در تراکم 8 بوته در متر مربع بود. بیش ترین مقدار عملکرد دانه کنسروی به میزان 1453 گرم در متر مربع در هیبریدهای هاروست‌گلد و شیکر در تراکم 6 بوته در متر مربع و کمترین مقدار عملکرد دانه کنسروی به میزان 797 گرم در متر مربع در هیبرید چیس در تراکم 8 بوته در متر مربع مشاهده شد. با افزایش تراکم بوته، پروتئین علوفه با یک روند مشابه در هر چهار هیبرید کاهش یافت. در مجموع هیبریدهای هاروست‌گلد و شیکر با تراکم 6 بوته در متر مربع در شرایط منطقه آزمایش بعنوان بهترین تیمار معرفی می‌گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect of Plant Density on Ear Yield and Forage Protein of Four Sweet Corn Hybrids in Yasouj

نویسندگان [English]

  • S D 1
  • H F 2
  • A Y 2

چکیده [English]

In order to study the effect of plant density on the yield of four sweet corn hybrids, this experiment was conducted at Yasouj Agricultural and Natural Resource Research Center in 2005. The experiment treatments were arranged factorialy in a randomized complete blocks design with three replications. The factors of the experiment consist of four sweet corn hybrids (Powerhous, Harvest gold, Chiss and Shiker) and three plant densities (6, 7 and 8 plant m-2). The results showed that the interaction between plant density and hybrid on fresh ear yield and canned and harvest index was significant.  The highest fresh ear yield was 2734 g m-2 at density of 6 plant m-2 in Harvest gold hybrid and the lowest fresh ear yield was 1742 g m-2 at density of 8 plant m-2 in Chiss hybrid. Maximum canned yield was 1453 g m-2 at density of 6 plant m-2 in Harvest gold and Shiker hybrids and the lowest was 797 g m-2 at density of 8 plant m-2 in Chiss hybrid. By increasing plant density, forage protein in all hybrids decreased in the same trend. In general, hybrids of Harvest gold and Shiker and also density of 6 plant m-2 are introduced as the best treatment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sweet corn
  • Yield
  • Plant density
  • Hybrid
  • Forage protein