نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد گروه باغبانی، دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز

2 استادیار گروه باغبانی، دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز

3 دانشیار گروه باغبانی، دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

هر ساله بخش قابل توجه‌ای از محصولات باغی تولید شده به دلیل ضایعات به دست مصرف‌کننده نمی‌رسد. از جمله عوامل ضایعات پس از برداشت، آلودگی میوه‌ها و سبزی‌ها توسط پاتوژن‌های مختلف قارچی و باکتریایی است. در حال حاضر برای کنترل این پاتوژن‌ها از ترکیبات شیمیایی مختلفی استفاده می‌شود. مشکلات مختلف مربوط به استفاده از این ترکیبات سبب گردیده تا روش‌های جایگزین و سالم مورد توجه قرار گیرند. از جمله روش‌های ارزان و کم‌خطر، استفاده از بالشتک‌های آزادکننده گاز دی‌اکسید گوگرد می‌باشد که با آزادسازی تدریجی گاز، سبب محافظت از میوه‌ها طی دوره انبارداری و بازاررسانی می‌شود. در این آزمایش اثر بالشتک‌های آزاد کننده گاز دی‌اکسید گوگرد در غلظت‌های مختلف (0، 79، 132 و 184 میلی‌مولار سدیم‌متابی‌سولفیت) بر کنترل پوسیدگی و خصوصیات کیفی میوه گوجه‌فرنگی رقم "چف" طی دوره نگهداری (0، 3، 6، 9 و 12 روز) در دمای 5 درجه سانتی‌گراد مورد بررسی قرار گرفت. خصوصیات مختلف کیفی میوه شامل کاهش وزن، سفتی بافت، غلظت لیکوپن، ویتامین ث، اسیدیته قابل تیتر، غلظت مواد جامد محلول، غلظت مواد فنولی، ظرفیت آنتی‌اکسیدانی و درصد پوسیدگی توسط قارچ بوتریتیس مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که تیمار با گاز دی‌اکسید گوگرد به نحو مؤثری درصد پوسیدگی را کاهش و غلظت مواد فنولی را افزایش داد. همچنین گاز دی‌اکسید گوگرد تأثیری منفی بر رنگ میوه که ناشی از رنگیزه لیکوپن می‌باشد، نگذاشت. سدیم‌متابی‌سولفیت در غلظت‌های 79 و 132 میلی‌مولار مطلوب‌ترین اثر را از نظر حفظ رنگ ظاهری و کنترل پوسیدگی بوتریتیس در مقاطع زمانی مختلف نگهداری نشان داد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effects of Using SO2 Releasing Sachets to Control of Decay and Postharvest Quality of Tomato Fruit cv. Chef

نویسندگان [English]

  • H L 1
  • S M 2
  • N M 3

چکیده [English]

Each year, due to postharvest losses, a significant proportion of horticultural products doe's not reach consumers. One of the postharvest losses factors is the contamination of fruits and vegetables by different pathogens i.e. fungi and bacteria. Currently, different synthetic fungicides are used to control these pathogens. Various problems related to the use of these compounds the development of alternative safe methods. Using SO2 releasing sachets is an inexpensive and low risk method that could fumigate fruits during storage and marketing by releasing gas continuously. In this research, the effects of using SO2 releasing sachets at different concentrations (0, 79, 132 and 184 mM sodium metabisulphite) on the physicochemical changes of tomato fruit cv. “Chef” were studied during the storage period (0, 3, 6, 9 and 12 days) at 5°C. Different quality parameters including weight loss, firmness, lycopen content, Vit C, titratable acidity, total soluble solids, phenolics content, antioxidant capacity and decay percent were evaluated. The results showed that treatment with SO2 releasing sachets effectively reduced the decay incidence and increased the phenolic compounds concentration. Also, SO2 gas had no negative effects on fruit red color produced by lycopen pigment. Sodium metabisulphite at 79 and 132 mM concentrations showed the most desirable effect on maintaining color and Botrytis decay control at different time intervals

کلیدواژه‌ها [English]

  • Postharvest
  • Sachet
  • SO2 and Tomato