نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه

2 استادیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه

3 کارشناس ارشد وگروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه

4 دانشجوی سابق کارشناسی ارشد گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه

چکیده

دو رقم سیب (گلدندلیشس و رد دلیشس) برای ارزیابی کیفیت میوه و عمر انباری، به مدت 0، 20، 40 و 60 دقیقه تحت معرض اشعه UV-C (254 نانومتر) قرار گرفتند. صفات مورد ارزیابی شامل سفتی، مواد جامد قابل حل، pH، اسیدهای قابل تیتراسیون، اسید آسکوربیک، کاهش وزن، پوسیدگی و کیفیت ظاهری بود که در شروع، اواسط و انتهای انبارداری ثبت گردید. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با چهار تکرار انجام گرفت. نتایج تحقیقات نشان داد که تیمار UV-C بر روی صفات مورد ارزیابی در طی انبارداری و اتمام انبارداری معنیدار بود؛ اما پوسیدگی و کیفیت ظاهری بین ارقام مورد آزمایش معنیدار نبود. همچنین اثر متقابل رقم و تیمار UV-C در صفات اندازه­گیری شده معنیدار نبود. براساس نتایج به دست آمده تیمار با پرتو UV-C به مدت 40 و 60 دقیقه در صفات مورد ارزیابی بیشترین اثر را داشت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect of UV-C Irradiation on Fruit Quality and Storage Life of Two Apple Cultivars

نویسندگان [English]

  • R J 1
  • L N 2
  • R H 3
  • A KH 4

چکیده [English]

Two apple cultivars (Golden Delicious and Red Delicious) were irradiated with UV-C (254nm) for 0, 20, 40 and 60 minutes to evaluate fruit quality and storage life. Evaluated characteristics included firmness, total soluble solids (TSS), pH, titratable acidity (TA), ascorbic acid, weight loss, decay and visible quality recorded at beginning, mid and end of the storage. The experiment was carried out with a factorial experiment in completely randomized design with four replications. The results indicated that UV-C treatments were significant on evaluated characteristics during and at the end of the storage. But decay and visible quality were not significant between cultivars. Also interaction of cultivar and UV-C treatment exerted no significant effect on measuring factors. According to the obtained results, UV-C radiation with 40 and 60 minutes treatment was more effective on evaluated characteristics.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Radiation
  • Golden delicious
  • Storage life
  • Fruit firmness
  • Decay
  • Total soluble solids