نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی سابق کارشناسی ارشد زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز

2 دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز

3 عضو موسسه تحقیقات و آموزش نیشکر اهواز

چکیده

نیشکر گیاهی گرمسیری و از خانواده غلات است که با وجود تحمل کم آن نسبت به سرما های زیر صفر، مانعی برای کاشت آن در مناطق نیمه‌گرمسیر وجود ندارد. به منظور بررسی روش‌های مختلف مدیریت در مزارع سرمازده، آزمایشی در قالب بلوک‌های کامل تصادفی با چهار تیمار و سه تکرار در سال زراعی 87-86 بر روی رقم نیشکرCP 48-103 در کشت و صنعت امیرکبیر واقع در 40 کیلومتری جنوب اهواز انجام شد. تیمارها شامل شاهد، کف‌برشده، سوزانده‌شده و هورمون‌پاشی‌شده (سیتوکینین N6benzyladenin) بودند. نتایج نشان داد که تیمارها از نظر تعداد پنجه (ساقه) با یکدیگر اختلاف معنی‌داری نداشتند. تیمار کف‌برشده و هورمونی از نظر ارتفاع ساقه با یکدیگر اختلاف معنی‌دار داشتند. تیمار کف‌برشده دارای بیشترین میزان ارتفاع نسبت به دیگر تیمارها بود. تیمار شاهد با تیمارهای سوزانده‌شده و کف‌برشده و همچنین تیمار هورمونی با کف‌بر شده اختلاف معنی‌داری از نظر میزان سبزینگی پهنک برگ‌ها نشان دادند. تیمارها از نظر تناژ تولیدی نی و شکر اختلاف معنی‌داری نداشتند. با توجه به نتایج به‌دست آمده، در سال‌هایی که با خسارت سرما به گیاه نیشکر مواجه هستیم، روش مناسب کنترل خسارت سرما در این‌گونه مزارع، عدم اجرای هرگونه عملیاتی در مزارع مذکور خواهد بود. عملکرد تیمارهای شاهد، کف‌بر شده، سوزانده‌شده و هورمون‌پاشی شده به ترتیب معادل 55375، 57625، 56562 و 49125 کیلوگرم در هکتار نی و 4651، 4955، 4049 و 4092 کیلوگرم شکر در هکتار بود.        

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect of Management Methods in Chilling Injury of Sugarcane Fields

نویسندگان [English]

  • E R 1
  • M M 2
  • M N 2
  • H H 3

چکیده [English]

Sugarcane is a tropical plant and a member of the poaceae family which, despite its low tolerance to cultivation in chilly climates shows no resistance to planing them in subtropical region. In order to evaluate different management methods in sugarcane fields damaged by cooling and yield reduction, a completely randomized block design (RCBD) was carried out with 3 replications and the 4 treatments (CP 48-103 cultivar) in 2008-2009 in Amirkabir Sugar cane company in the south of Ahvaz. The treatments were cutting of plant residue (Base Cutting), burning, application of Cytokinins hormone, and control. The results showed that the treatments had no significant differences in stalks numbers while the treatments of hormones and Base Cutting were significant in height, and the Base Cutting treatment had a maximum height. The Base Cutting, Burning and hormones treatments had significant differences in chlorophyll rate of leaf blade. Qualitative properties such as Recoverable Sugar (R.S) marked no significant differences between other treatments. The sugarcane yield showed a significant difference, where the treatment of Base Cutting had highest yield, but in the case of sugar yield production there were no differences between the treatments. Control, cutting of plant residue, burning and application cytokinins hormone treatments yield were 55375, 57625,56562 and 49125 kg/ha cane and 4651, 4955, 4049 and 4092 kg/ha sugar, respectively. Results indicated that when chilling occurring injury, the suitable economic method is leaving the injured fields without any field practices.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cane base cutting
  • Cane burning
  • CP 48-103 cultivar
  • Cytokinins hormone