نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز

2 استادیار گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز

3 دانشیار گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

به منظور مطالعه اثر تاریخ های مختلف کشت و سیستم های مختلف تغذیه ای (شیمیایی و آلی) بر عملکرد و اجزاء عملکرد گیاه خار مریم (Silybum marianum L. Gaertn) آزمایشی در سال زراعی 1389- 1388 به صورت کرت­های خرد شده در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه آموزشی و تحقیقاتی گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز انجام شد. فاکتور اصلی تاریخ کشت در سه زمان: (23 آبان، 10 آذر و 24 آذر) و فاکتور فرعی شامل سطوح تغذیه­ای مختلف در شش سطح : F1 - شاهد (عدم مصرف کود )، F2- 100% کود شیمیایی (NPK 150-120-100)،F3 - 25 % کود آلی +75% کود شیمیایی (5/7 تن دامی و NPK (5/112- 90- 75 )) ، F4- 50 %آلی+50% شیمیایی( 15 تن کود دامی و NPK (75-60 -50))، F5-75% آلی+25% شیمیایی (5/22 تن کود دامی + نسبت های مختلف NPK (5/37-30-25))، F6-100% کود آلی (30 تن کود دامی) بودند. تاریخ کاشت تاثیر معنی­دار بر عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیکی، شاخص برداشت، تعداد دانه در طبق اصلی، وزن دانه در طبق اصلی و تعداد دانه در طبق­های فرعی داشت. همچنین سطوح مختلف کودی بر تمام صفات مورد بررسی بجز وزن هزار دانه در طبق اصلی تاثیر معنی­دار داشت. بیش ترین عملکرد دانه به مقدار 2175 کیلوگرم در هکتار در تاریخ کاشت 10 آذر به دست آمد و تاخیر در تاریخ کاشت باعث کاهش عملکرد دانه گردید. عملکرد دانه بین سطوح مختلف کودی معنی­دار بود. بیش ترین عملکرد دانه (2442 و 2408 کیلوگرم در هکتار) از تیمار کودی 100% شیمیایی و تیمار 25% شیمیایی + 75% دامی حاصل شد. علاوه بر این، عملکرد دانه بیش ترین همبستگی مثبت و معنی­دار را با وزن دانه در طبق­های فرعی (**92/0 = r) داشت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigation in to Different Sowing Dates and Fertilization Methods (chemical and organic) on Yield and Yield Components of Milk Thistle (Silybum marianum L.)

نویسندگان [English]

  • S A 1
  • E F 2
  • A A 3

چکیده [English]

In order to study the effects of different sowing dates and Fertilization methods on yield and yield components of milk thistle (Silybum marianum L.) a field experiment was conducted at the Agricultural Faculty of Shahid Chamran University on 2009-2010. The experiment was split plot on RCBD with three replications. The main plot was sowing dates in 3 levels (14Nov, 1 Dec, 15 Dec) and the sub-plot was different fertilization levels at six levels including: F1: control, F2:100% chemical fertilizer (100- 120-150 kg/ha NPK), F3: %25 organic fertilizer + %75 chemical fertilizer (75-90-112.5 kg/ha NPK + 7.5 ton/ha animal manure), F4: %50 organic fertilizer + %50 chemical fertilizer (50-60-75 kg/ha NPK + 15 ton/ha animal manure), F5: %75 organic fertilizer + %25 chemical fertilizer (25-30-37.5 kg/ha NPK + 22.5 ton/ha animal manure), F6: %100 organic fertilizer (30 ton/ha animal manure). Sowing date had a significant effect on grain yield, biological yield, harvest index, seed number at main capitul, seed weight at main capitul and seed number at main capitul. Also, different fertilizing methods had positive impact on all traits under investigation, except 1000 seed weight at main capitul. The results showed that the highest grain yield resulted in 1 Dec (2175 kg/ha) sowing date. The late sowing date had a lower grain yield. The fertilizing systems had a significant effect on grain yield. The highest grain yields (2422 & 2408 kg/ha) were obtained by treatments of 100% chemical fertilizer and %75 organic fertilizer + %25 chemical fertilizer respectively. The grain yield had the highest positive significant correlation with the grain weight in sub capituls (r= 0.92**).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sowing Date
  • Fertilizing methods
  • Milk thistle
  • Grain yield