نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد سابق علوم باغبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

2 استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمانشاه

چکیده

به منظور بررسی سازگاری ارقام زیتون زرد و روغنی کشت شده در باغ­های استان کرمانشاه آزمایشی در چهار منطقه گیلانغرب، قصرشیرین، جوانمیری و ایستگاه تحقیقات زیتون دالاهو به اجرا در آمد. در هر منطقه یک باغ و در هر باغ تعداد 15 اصله درخت از هر رقم به عنوان سه تکرار 5 تایی استفاده شد. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که درختان دو رقم تفاوت معنی داری از لحاظ خصوصیات فنولوژیکی و میوه داشتند. زمان ظهور خوشههای گل، باز شدن گل و مرحله تمام گل در مناطق مختلف متفاوت بود. تعداد گل در گل آذین، درصد گل کامل، درصد تشکیل میوه، وزن میوه و هسته، وزن تر و خشک گوشت و نسبت وزن گوشت به هسته بسته به منطقه در بین ارقام دارای  تفاوت معنی داری بود. درصد روغن بر حسب ماده خشک و تر در ارقام برای مناطق مختلف متفاوت بود به­طوری­که هر دو رقم در منطقه جوانمیری بالاترین درصد روغن و در منطقه قصرشیرین کم ترین درصد روغن داشتند. میزان عملکرد بسته به رقم برای مناطق متفاوت بود به طوری که رقم زرد با عملکرد 4077 کیلوگرم در هکتار در منطقه جوانمیری بیش ترین و رقم روغنی با 1546 کیلوگرم در هکتار در منطقه قصرشیرین کم ترین میزان عملکرد را داشت؛ لذا میتوان نتیجه گرفت منطقه جوانمیری با ارتفاع بالای 1000 متر از سطح دریا مناسبترین منطقه و قصرشیرین با ارتفاع حدود 300 متر از سطح دریا نامناسبترین منطقه برای توسعه کشت زیتون بود. همچنین کاشت رقم زرد در ارتفاعات بالای 1000 متر توصیه میگردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluation on Zard and Roghani Olive Cultivars Responses in Different Regions of Kermanshah

نویسندگان [English]

  • S A 1
  • E A 2

چکیده [English]

In order to evaluate the adaptation ability of two main cultivated olive cultivars, Zard and Roghani, in Kermanshah olive orchards an experiment was conducted in four regions Gilane Gharb, Ghasre Shirin, Javanmiri and Dalaho olive research stations. An orchard with 15 olive trees of each cultivar was selected in three replications. The experiment was based on complete randomized design. The analysis of the data showed that two cultivars had a significant difference in phonological and fruit traits. Inflorescence emergence, flower opening and full bloom were different based on regions. Cultivars had significant differences in flower number per inflorescence, complete flower percent, fruit set, fruit and seed weight, pulp fresh and dry weight, and pulp/pit ratio in different regions. Oil content of cultivars was different based on fruit dry and fresh weight in different regions, so that two cultivars had the highest oil content in Javanmiri and the lowest oil content in Ghasre Shirin region. Fruit olive yield was different in regions so that Zard with 4077 kg/h had the highest yield in Javanmiri and Roghani with 1546 kg/h had the lowest yield in Ghasre Shirin. We conclude that Javanmiri with an altitude higher than 1000m was the best region for olive tree growth and Ghasre Shirin with an altitude less than 300m was not suitable for olive growth. We recommend Zard olive cultivar to be planted in regions with an altitude high above 1000m.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Olive (Olea europea L.)
  • Zard and Roghani Cultivar
  • Adaptation
  • Kermanshah