نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز

2 استادیار گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ولی عصر رفسنجان

3 استادیار گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان

4 استادیار گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز

چکیده

به منظور بررسی تأثیر تیمارهای مختلف حاصل خیزی خاک به همراه باکتری florescence Pseudomonas و سطوح مختلف محلول پاشی اوره برکمیت و کیفیت علوفه و برخی خصوصیات رویشی گیاه کنگر فرنگی، آزمایشی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار، در گلخانة تحقیقاتی گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکدة علوم زراعی و دامی دانشگاه تهران در پاییز سال 1385 انجام شد. در این تحقیق از 18 تیمار مختلف شامل شاهد، شیمیایی ( سطوح مختلف نیتروژن، پتاسیم و فسفر به همراه محلول پاشی اوره به جای کود نیتروژن در برخی تیمارهای شیمیایی)، تلفیقی ( سطوح مختلف کود دامی و شیمیایی به همراه باکتری Pseudomonas florescence (و آلی( سطوح مختلف کود دامی به همراه باکتری florescence Pseudomonas (مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج آزمایش نشان داد که تأثیر تیمارهای مختلف حاصلخیزی خاک بر تمامی صفات مورد بررسی در سطح پنج درصد معنی دار بود. تیمارهای حاصلخیزی در مقایسه با شاهد از وزن خشک برگ ، صفات کیفی علوفه شامل درصد پروتئین خام، درصد کربوهیدرات محلول در آب،ADF ،جذب فسفر و درصد خاکستر برگ بالاتری برخوردار بودند . وزن خشک برگ در تیمارهای شیمیایی بدون محلول پاشی نیتروژن، شیمیایی با محلول پاشی نیتروژن ، تلفیقی و آلی به ترتیب 6.66و 51.5و 57.7 و  33.3 درصد نسبت به شاهد افزایش معنی دار پیدا کرد . محلول پاشی اوره فقط در مورد درصد پروتئین خام با تیمار شیمیایی بدون محلول پاشی تفاوت معنی داری داشت که از این نکته می توان در برنامه های بهبود کیفیت علوفه استفاده نمود. باکتری سودوموناس فلورسنس، نیز می تواند به عنوان یک مکمل مناسب و مؤثر به همراه کودهای آلی و شیمیایی مورد استفاده قرار گرفته و در افزایش عملکرد کمی و کیفی علوفه کنگرفرنگی مفید واقع شود

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect of Soil Fertilizing Methods on Some Forage Quality and Yield Characterestics of Globe Artichoke (Cynara scolymus L.) Under Greenhouse Conditions

نویسندگان [English]

 • E F 1
 • A R 2
 • H K 3
 • R A 4

چکیده [English]

To study the effect of organic and chemical fertilizers on forage yield, quality and growth characteristics in globe artichoke (Cynara scolymus L.) a glasshouse experiment was conducted using a randomized completed block design (RCBD) with three replications at the College of Agronomy and Animal Sciences, University of Tehran in 2007. In this study, the effects of chemical fertilizer including N, P and K with and without Urea foliar application for N, organic fertilizer including cattle manure with Pseudomonas florescence bacteria, combined application of cattle manure and chemical fertilizer as intermediate fertilization were investigated. The results showed the significant effects of applied treatments on measured parameters. Fertilizing treatments produced significantly higher leaf dry matter, forage quality traits including crude protein (CP), water-soluble carbohydrates (WSC), and Acid Detergent Fiber (ADF) and leaf P contents than control. Leaf dry matter in chemical method without Urea foliar application, chemical method with Urea foliar application, intermediate and organic application was significantly higher, 66.6, 51.5, 57.7 and 33.3 percent respectively, than control. Combined application of cattle manure and chemical fertilizer were more effective than chemical fertilizer on quality trait and the yield of Globe Artichoke (Cynara scolymus L.). The effect of Pseudomonas florescence bacteria on the majority of above mentioned traits was significant. Thus, it could be used as a complementary fertilizer with manure and chemical fertilizer in sustainable and organic agricultural practices. Urea foliar application increased crude protein (CP) and decreased ADF, implying that Urea foliar application could be used to increase forage quality.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Artichoke (Cynara scolymus L.)
 • Forage yield
 • Quality traits
 • Chemical fertilizer
 • Combined chemical and organic fertilizer
 • Organic fertilizer
 • Pseudomonas florescence bacteria
 • Foliar application