نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت، دانشگاه شهید چمران اهواز Nafisehasadi@gmail.com

2 استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه شهید چمران اهواز

3 دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

این تحقیق به منظور مطالعه تأثیر تنش شوری بر خصوصیات رشد، تنفس، تبادلات گازی و فتوسنتز در سه ژنوتیپ چغندرقند (13030، 22393 و IC) صورت گرفت. تحقیق در سال زراعی 1389-1388، در گلخانه دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز به صورت فاکتوریل با طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد. گیاهان 35 روز پس از کاشت به مدت هشت هفته تحت سه سطح شوری شامل شاهد (صفر)، 100 و 200 میلی مولار نمک کلرید سدیم (NaCl) قرار گرفتند. نتایج نشان داد که تنش شوری ماده خشک اندام هوایی و ریشه و هم چنین سطح برگ را کاهش داده است؛ با افزایش شوری میزان فتوسنتز (جذب و تحلیل دی اکسید کربن)، هدایت روزنه ای و سرعت تعرق برگ ها کاهش و میزان تنفس، دمای برگ و عدد SPAD افزایش نشان دادند. بر اساس شاخص حساسیت به تنش (SSI)، در غلظت 200 میلی مولار کلرید سدیم، ژنوتیپ های 13030 و 22393 نیمه متحمل و IC حساس ارزیابی شدند. با توجه به جدول همبستگی صفات، دوام سطح برگ (**92/0r=) به عنوان منبع اصلی فتوسنتز کننده در گیاه، وزن خشک ریشه را بهبود بخشیده است. نتایج نشان داد که وزن خشک ریشه، می تواند به عنوان معیار مناسبی جهت غربال ارقام متحمل به شوری مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Study of Photosynthesis and Respiration Changes in Different Sugar Beet (Beta vulgaris L.) Genotypes Under Salinity Stress

نویسندگان [English]

  • N A 1
  • P H 2
  • M M 3

چکیده [English]

This experiment was conducted to study the effect of salinity stress on growth characteristics, respiration, photosynthesis and gas exchange in three sugar beet genotypes (13030, 22393 and IC) during 2009-2010 growing season, in the greenhouse of Shahid Chamran University. The study was complete randomized factorial block design with three replications. 35 days sugar beet seedlings were kept for eight weeks under three salinity levels including control (zero), 100, and 200 mM sodium chloride (NaCl). Salinity Stress decreased the shoot and root dry matter and leaf area. The results showed that with increasing salinity, the rate of photosynthesis (carbon dioxide assimilation), stomatal conductance, and leaf transpiration rate decreased, whereas respiratory rate, leaf temperature and SPAD value increased. Based on stress susceptibility index (SSI), in 200 mM sodium chloride, 13030 and 22393 genotypes were semi tolerant and IC genotype as semi-sensitive were identified. According to the results, maintaining leaf area as the main source of plant photosynthesis improved root dry weight significantly (r=0.92**). The results showed that root dry weight, can be used as a criterion for salinity resistance of sugar beet varieties.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Respiration
  • Sugar beet
  • Transpiration rate
  • Photosynthesis
  • Root weight
  • Stomatal conductance