نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه یاسوج

2 نویسنده مسؤول: استادیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه یاسوج

3 علی مجاب قصرالدشتی1، حمیدرضا بلوچی*2، علیرضا یدوی3 و سید یاسر الدین موسوی4 3- استادیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه یاسوج 4- گروه علوم دام، دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی کرمانشاه

4 گروه علوم دام، دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی کرمانشاه

چکیده

به منظور بررسی اثر کود نیتروژنه و کمپوست زباله‌ شهری بر عملکرد کمی و کیفی علوفه و برخی صفات مرفولوژیک ذرت شیرین، آزمایشی در سال 1388 در شهرستان مرودشت، فارس اجرا گردید. آزمایش به صورت کرت‌های خرد شده در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با 3 تکرار انجام شد. عامل‌های آزمایش شامل کود نیتروژنه در پنج سطح (100، 150، 200، 250 و 300 کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار) و عامل فرعی شامل کمپوست در چهار سطح (10، 20، 30 و40 تن در هکتار) انتخاب شد. نتایج نشان داد که اثر نیتروژن و کمپوست بر عملکرد علوفه‌ خشک، قطر ساقه و ارتفاع بوته معنی‌دار گردید. بیش ترین عملکرد علوفه‌ خشک معادل 584 گرم در مترمربع در سطح 300 کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار و 618 گرم در مترمربع در سطح 40 تن کمپوست در هکتار حاصل شد. طول بلال تنها تحت تأثیر کود نیتروژنه قرار گرفت. درصد فیبر خام علوفه فقط تحت تأثیر نیتروژن و درصد پروتئین خام تحت تأثیر نیتروژن و کمپوست قرار گرفت که بیش ترین درصد پروتئین خام در سطح 300 کیلوگرم نیتروژن در هکتار معادل 71/13 درصد ماده خشک به دست آمد. سطح 40 تن در هکتار کمپوست هم بیش ترین درصد پروتئین خام معادل 63/11 درصد ماده خشک را نشان داد. کمپوست و نیتروژن تأثیری بر درصد خاکستر، الیاف نا محلول در شوینده خنثی و الیاف نامحلول در شوینده اسیدی نداشتند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect of Municipal Solid Waste Compost and Nitrogen on Forage Quantity and Quality Yield of Sweet Corn

نویسندگان [English]

  • A M 1
  • H B 2
  • A Y 3
  • S M 4

چکیده [English]

In order to study the influence of municipal solid waste compost and nitrogen fertilizer on forage quantity and quality yield and some morphological traits of sweet cornan experiment was conducted at Marvdasht during 2009. The experiment was arranged in split plots based on randomized complete block design with three replications. The main plot included 5 levels of nitrogen fertilizer (100, 150, 200, 250, 300 Kg N ha-1) and the sub plots included 4 levels of municipal solid waste compost (10, 20, 30, 40 ton ha-1). Results showed that nitrogen and compost had a significant effect on dry forage yield, stem diameter and plant height. The highest dry forage yield equal to 584 gr.m-2 belonged to application of 300 kg N ha-1 and equal to 618 gr. m-2 for 40 ton ha-1 compost. Nitrogen had a significant effect only on length of sweet corn ear. The ash and crude fiber percentage was only affected by nitrogen and the crude protein percentage was affected by nitrogen and compost with the highest crude protein equal to 13.71 percent belonging to 300 Kg N ha-1 and 40 ton ha-1 compost showing the highest crude protein equal to 11.63 percent of dry matter. Nitrogen and compost had no significant effect on ash, ADF and NDF.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Municipal solid waste compost
  • Nitrogen
  • Forage yield
  • Sweet corn
  • Morphological traits