نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

اعضای هیات علمی موسسه تحقیقات خرما و میوه های گرمسیری کشور

چکیده

به منظور افزایش عملکرد و کیفیت میوه خرمای رقم سایر،آزمایشی به صورت طرح آماری در قالب بلوک‌های کامل تصادفی شامل 8 تیمار (هر تیمار شامل دو درخت) و 3 تکرار بر روی 48 اصله نخل خرمای بارور، طی سال‌های 1383 تا 1385 در منطقه اروند کنار (استان خوزستان)  اجرا گردید. تیمارهای آزمایشی عبارت بودند از:  بدون محلول‌پاشی (شاهد)، محلول‌پاشی با اوره، محلول‌پاشی با اسید بوریک، محلول‌پاشی با سولفات روی، محلول‌پاشی با اوره و اسید بوریک، محلول‌پاشی با اوره و سولفات روی، محلول‌پاشی با اسید بوریک و سولفات روی، محلول‌پاشی با اوره، سولفات روی و اسید بوریک. غلظت اوره، سولفات روی و اسید بوریک به ترتیب عبارت بودند از پنج، سه و دو گرم در لیتر.  نتایج نشان داد، محلول‌پاشی تأثیر معنی داری بر تشکیل میوه، عملکرد و وزن تر، قطر، پ.هاش و  قندهای احیاء شونده میوه خرما و غلظت نیتروژن و فسفر برگ در مقایسه با تیمار شاهد داشت. همچنین محلول‌پاشی با اوره و سولفات دارای بیش ترین تآثیر  بر فرآیند تشکیل میوه، عملکرد و کیفیت میوه بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect of Nitrogen, Boron and Zinc Sprays on Fruit Set, Yield and Quality of Date Fruit (cv Sayer)

نویسندگان [English]

  • h d
  • E R
  • A M

چکیده [English]

 In order to evaluate the effect of foliar application of nitrogen, boron and zinc on yield and quality of date fruit (cv  Sayer), an experiment was carried out in randomized complete block design with eight treatments (each treatment include of two trees) and three replications  in Arvand Kenar (Khuzestan Province) during 2004- 2006. The treatments were: control  (without foliar application), foliar application of urea, foliar application of zinc sulfate, foliar application of boric acid, foliar application urea and boric acid, foliar application of urea and zinc sulfate, foliar application zinc sulfate and boric acid, foliar application of urea, zinc sulfate and boric acid. Concentration of urea, zinc sulfate and boric acid were (5, 3 and 2 g l-1) respectively. The results showed that foliar application had a significant effect on fruit set, yield, fresh weight, diameter, pH, reducing sugar of date fruit, and nitrogen density and leaf phosphor compared with control. Also, foliar application of urea and zinc sulfate had the highest effect on fruit set, yield and quality of date fruit.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Foliar application
  • Urea
  • Zinc sulfate
  • Boric acid
  • Sayer date palm