نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 به ترتیب دانشجوی کارشناسی ارشد گروه زراعت دانشگاه یاسوج

2 استادیار گروه زراعت دانشگاه یاسوج

3 استادیار گروه زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه یاسوج

چکیده


این آزمایش به منظور بررسی تأثیر تراکم گیاهی و میزان مصرف نیتروژن بر عملکرد و محدودیت مبدأ و مقصد ذرت در شهرستان ممسنی در سال 1387 اجرا گردید. عامل‌‌های آزمایش شامل تراکم بوته در چهار سطح (75000، 90000، 105000 و130000 بوته در هکتار) و میزان مصرف نیتروژن در سه سطح (200، 300 و 400 کیلوگرم نیتروژن در هکتار) بود. نتایج نشان داد که با افزایش تراکم از 75000 به 130000 بوته در هکتار، عملکرد دانه به طور معنی‌داری از 12910 به 16890 کیلوگرم در هکتار افزایش یافت. با حذف 50 درصد دانه‌های بلال، اثر تراکم، میزان مصرف نیتروژن و برهمکنش آنها بر محدودیت منبع در پر شدن دانه معنی‌دار شد. تراکم 130000 بوته در هکتار و میزان مصرف 200 کیلوگرم نیتروژن در هکتار، دارای بیش ترین محدودیت منبع در پر شدن دانه به میزان 4/22 درصد و تراکم 75000 بوته در هکتار و میزان مصرف 300 کیلوگرم نیتروژن در هکتار، دارای کم ترین محدودیت منبع در پر شدن دانه به میزان 6/8 درصد بود. با حذف گل تاجی به همراه برگ های بالای بلال، اثر تراکم و میزان مصرف نیتروژن بر محدودیت منبع در پر شدن دانه معنی‌دار شد. در این روش، با افزایش تراکم از 75000 به 13000 بوته در هکتار، محدودیت منبع در پر شدن دانه به طور معنی‌داری از 7/12 به 8/25 درصد افزایش یافت. با افزایش مصرف نیتروژن از 200 به 400 کیلوگرم در هکتار، محدودیت منبع در پر شدن دانه از 8/22 به 9/13درصد کاهش یافت. در مجموع میزان مصرف 200 کیلوگرم نیتروژن در هکتار و تراکم 130000 بوته در هکتار مناسب‌ترین تیمار در شرایط منطقه آزمایش بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Sink-source Relationship of Corn at Different Plant Densities and Nitrogen Levels in Mamasani Conditions, Fars Province

نویسندگان [English]

  • n n 1
  • h f 2
  • e a 2
  • a y 3

چکیده [English]

This experiment was conducted to study the effect of plant densities and nitrogen levels on yield and sink-source limitation of corn at Mamasani, Fars Province. The factors of the experiment consisted of four plant densities (75000, 90000,105000, and 130000 plant ha-1) and three nitrogen levels (200, 300, and 400 kg ha-1). Results showed that with increasing plant population from 75000 to 130000 plant ha-1, the grain yield significantly increased from 12910 to 16890 kg ha-1. Under the condition that 50 percent air grain was omitted, the effect of density, nitrogen application and their interactions on kernel weight was significant. The density of 130000 plant ha-1 and 200 kg ha-1 nitrogen application had the highest source limitation about 22.4 percent for the kernel weight; the density of 75000 plant ha-1 and 300 kg ha-1 nitrogen application had the lowest source limitation about 8.6 percent for the kernel weight. With removing tassel and upper leaves of ear, the effect of density and nitrogen application on source limitation for kernel weight was significant. By increasing plant density from 75000 to 130000 plant ha-1, source limitation significantly increased from 12.7 to 25.8 percent, and by increasing nitrogen rate from 200 to 400 kg ha-1, source limitation significantly decreased from 22.8 to 13.9 percent for the kernel weight. According to the results, 200 kg ha-1 nitrogen application and the density of 130000 plant ha-1 was the best treatment in this region.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Plant density
  • Nitrogen
  • Corn
  • Yield
  • Sink and source limitation