اثر زمان برداشت و اندازه میوه بر ویژگی‌های فیزیکی و بیوشیمیایی میوه انار (Punica granatum) رقم رباب نی‌ریز در قلعه‌تل باغملک

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناس ارشد علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز

2 استاد، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز

3 دانشیار، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

انار میوه‌ای نافرازگراست و برای داشتن بهترین عطر و طعم باید در مرحله رسیدگی کامل برداشت شود. به همین منظور آزمایشی جهت بررسی اثر زمان برداشت و اندازه میوه برای تعیین بهترین تاریخ برداشت و دستیابی به انار با کیفیت خوب در منطقه قلعه‌تل باغمک (استان خوزستان) انجام گردید. در این آزمایش، در سه مرحله (15 مهرماه، 1 آبان‌ماه و 15 آبان‌ماه) میوه‌های انار برداشت و به سه اندازه بزرگ، متوسط و کوچک تقسیم شدند. نتایج حاصله نشان داد زمان برداشت و اندازه میوه بر وزن میوه، حجم میوه، میزان آنتوسیانین، میزان ویتامین ث، اسیدیته قابل تیتراسیون، مواد جامد محلول، نسبت مواد جامد محلول به اسیدتیه قابل تیتر، میزان فعالیت آنتی‌اکسیدانی و محتوای مواد فنولی میوه انار رقم رباب نی‌ریز اثر معنی‌داری داشت. میزان مواد جامد محلول در برداشت سوم، 16/16 درصد بود و بین میوه‌های متوسط و کوچک تفاوت معنی‌داری مشاهده نشد. میزان اسیدیته قابل تیتراسیون، نسبت مواد جامد محلول به اسید در برداشت سوم به‌ترتیب 1/04 و 16/2 درصد بود. در مجموع نتایج به‌دست آمده بیانگر این است که میوه‌های متوسط برداشت سوم (اواسط آبان‌ماه) کیفیت بهتری نسبت به میوه‌های سایر برداشت‌ها داشتند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effects of Harvesting Time and Fruit Size on Physical and Biochemical Properties of Pomegranate Fruit cv. ‘Rabab Neiriz’ in Ghalletol-Baghmalak

نویسندگان [English]

  • Fatemh rashno nuzhad 1
  • norola moallemi 2
  • seyad mohamad hasan Mortazavi 3
2 Professor of Department of Horticulture, College of Agriculture, Shahid Chamran university
3 Associate Professor of Department of Horticulture, College of Agriculture, Shahid Chamran university
چکیده [English]

Background and Objectives
Pomegranate (Punica granatum) is a nonclimacteric fruit rcent respectively. In general, the results of the present study confirmed that the medium fruit size at the third harvesting time has a better quality as compared to other sizes and harvesting times.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • pomegranate
  • Size
  • Vitamin C
  • Yield
  • Quality