تجزیه علیت جهت مطالعه صفات مرفو-فیزیولوژیک، عملکرد و صفات مربوط به عملکرد ژنوتیپ‌های عدس در شرایط دیم

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه شهید چمران اهواز

2 استادیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز

3 دانشیار، مؤسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، گچساران، ایران

4 استادیار، مؤسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، گچساران، ایران

چکیده

در مطالعات بیولوژیکی از پارامترهای آماری می‌توان جهت آزمون تفاوت‌ها و ارزیابی صفات مرفو-فیزیولوژیک در یک جمعیت گیاهی استفاده نمود. بهمنظور شناسایی صفات مربوط به عملکرد دانه آزمایشی با استفاده از 14 ژنوتیپ عدس در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار در ایستگاه تحقیقات کشاورزی دیم گچساران اجرا گردید. تجزیه واریانس داده‌ها حاکی از وجود تفاوت معنی‌دار بین ژنوتیپ‌ها برای اکثر صفات اندازه‌گیری شده بود. نتایج نشان داد که عملکرد دانه با تعداد غلاف پر در بوته، وزن صد دانه و میزان کلروفیل همبستگی مثبتی دارد. در تجزیه رگرسیون چندگانه به روش گام‌به‌گام صفت تعداد غلاف پر در بوته بهعنوان اولین صفت وارد مدل شد و توانست به تنهایی 5/78 درصد از تغییرات عملکرد را توجیه نماید. پس از آن صفات میزان کلروفیل و وزن صد دانه به ترتیب وارد مدل شدند که در مجموع حدود 3/89 درصد از تغییرات عملکرد دانه را توجیه کردند. تجزیه علیت در خصوص کارایی اثرات مستقیم و غیرمستقیم صفات بر روی عملکرد دانه نشان داد که صفات تعداد غلاف پر در بوته، میزان کلروفیل، وزن صد دانه به ترتیب بیشترین اثر مستقیم و مثبت را با عملکرد دانه داشتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Path Analysis to Study Morph-Physiological Traits, Yield and Traits Related to Yield of Lentil Genotypes under Rain fed Condition

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Zahedi 1
  • D N 2
  • Mohtasham Mohammadi 3
  • Rahmat allah karimizadeh 4
1 University
چکیده [English]

Background and Objectives
Statistical parameters can be used in plant research to elucidate the differences in growth behavior among traits in a plant population.
Materials and Methods
In order to examine the relationships between plant characters, seed yield and yield related trait 14 lentil genotypes were planted as a randomized complet block design with three replications to assess plant growth under rain fed at Gachsaran dryland agricultural research station, Iran.
Results
Based on regression analysis using stepwise method, number of pods per plant, chlorophyll content, and 100 seed weight entered the model and explained 89.3% of the variation in the seed yield. In order to determine the direct and indirect effects of traits on seed yield, path analysis was performed and number of pods per plant, chlorophyll content and 100 seed weight showed the highest positive direct effect on seed yield, respectively.
Discussion
Deployment of statistical approaches to assess lentil genotypes under rainfed conditions indicated that there is a positive correlation with seed yield, plant height and number of pods per plant. It also that as soil moisture remained at the minimum range during reproductive growth, the quality performance of these plant traits was significantly enhanced in some genotypes. Such variations are primary sources that can be incorporated into desirable cultivar through hybridization.
 
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Lentil
  • Path analysis
  • Relationships between traits
  • Regression stepwise
  • Correlation