نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

مربی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان

چکیده

گوجه‌فرنگی یک محصول باغی فرازگرا، با ظرفیت تولید اتیلن بالا است. حدود 30 درصد محصول تولیدی در فاصله برداشت تا مصرف از بین می‌رود. تجمع اتیلن در انبار باعث تسریع روند رسیدن گوجه‌ها می‌شود و می‌تواند مشکلاتی را انبارداری آن ایجاد کند. در این مطالعه که طی سال‌های 1391 تا 1392 در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی همدان انجام گرفت غلظت‌های صفر، 4، 8 و 12 گرم در لیتر محلول دی‌اکسید تیتانیوم پوشش‌یافته با ذرات ‌نانونقره همراه با پرتو UV برای ایجاد تاخیر در رسیدن گوجه‌فرنگی رقم هلیل (که در مرحله شکستگی رنگ برداشت شده بود) به کار رفت. بر اساس نتایج، دی‌اکسیدتیتانیوم پوششیافته با ذرات نانونقره در غیاب پرتو فرابنفش و متناسب با غلظت محلول، قادر به تجزیه 26 تا 90 درصدی اتیلن تولید شده توسط گوجه‌فرنگی بود. کاهش این گاز، افزایش 16 تا 72 درصدی سفتی بافت ، کاهش 12 تا 24 درصدی قرمزی رنگ و ایجاد تأخیر 2 هفته‌ای در زمان رسیدن گوجه برداشت شده نسبت به نمونههای شاهدرا به دنبال داشت. اثر غلظت 12 گرم در لیتر دی اکسیدتیتانیوم در حضور پرتو فرا‌بنفش با شدت 5 وات بر متر مربع، بر پارامترهای تجمع اتیلن، سفتی بافت و تغییرات رنگ گوجهفرنگی‌ها، اختلاف معنی‌داری‌ با اثرات ناشی از کاربرد نوع پوششیافته آن با  نانو ذرات نقره و در غیاب پرتو فرابنفش، نشان نداد. مطابق نتایج این مطالعه فعال شدن واکنش فوتوکاتالیستی دی‌اکسیدتیتانیوم و تجزیه اتیلن توسط آن، نیازمند تابش پرتو فرابنفش یا وجود نانو ذرات نقره است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Efficiency of Ag-coated TiO2 Nanostructure Photocatalytic Reaction on Delay of Postharvest Tomato Ripening

نویسنده [English]

  • F. Goodarzi

Instructor, Research Center of Agriculture and Natural Resourses of Hamedan.

چکیده [English]

Background and Objectives
Tomato is a climacteric vegetable crop with a high ability of ethylene production. Approximately, 30% of tomatoes is lost during the harvest to consumption chain yearly. Accumulation of C2H4 gas in the storage atmosphere accelerates fruit ripening, thus, it is an important problem during tomato storage.
Materials and methods
In this study, conducted at the agricultural research center of Hamadan during the 2012-2013, various nano Ag-coated TiO2 concentrations in slurry form of TiO2 (0, 4, 8 and 12 g/l) were used to delay the ripening time of harvested tomatos which were irradiated with a UV lamp., Tomatoes (cv Halil) were then harvested at breaker stage of ripening.
Results
The results dpppemonstrated that in the absence of ultraviolet light, and proportional to the concentration of the solution, titanium dioxide was able to decpmpose 26 to 90 percent of the ethylene produced by tomatoes. Ethylenereduction caused increasing texture firmness between 16 to 72%, decreasing color change surface of tomatos from orange to red up to 24%, along with 2 weeks delay in ripening time of orange tomatoes compared to control.
Discussion
Exposure to 5 W/m2 UV radiation or nanosilver particles with a 12 g/l titanium dioxide solution showed the same effect on the accumulated ethylene, texture firmness and color in tomatoes. According to this research, UV radiation or nanosilver particles ara essential for activation of TiO2 photocatalitic reaction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ethylene
  • Nanosilver
  • Ripening
  • TiO2
  • Tomato