نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ولی عصر رفسنجان

2 دانشیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ولی عصر رفسنجان

3 دانشیار مرکز تحقیقات کشاورزی جیرفت

چکیده

عارضه خشکیدگی خوشه خرما ازمشکلات بزرگ تولیدکنندگان خرما در ایران می‌باشد. این عارضه موجب خشکیدگی میوه در مرحله تبدیل خلال به رطب می‌گردد. با توجه به این که بروز عارضه اغلب با افزایش ناگهانی دمای محیط و افت رطوبت نسبی هوا همراه است، در این پژوهش با فرض این که تعرق شدید برگی یا تعرق میوه عامل بروز عارضه است، اثر ترکیبات ضد تعرق کیتوزان و کائولین به همراه استفاده از پوشش حصیری بر روی خوشه خرما طی دو سال (1391، 1392) در مرکز تحقیقات کشاورزی جیرفت روی رقم"مضافتی"مورد بررسی قرار گرفت. در سال اول محلول‌پاشی میوه با کیتوزان (صفر و 1 درصد) به همراه پوشش‌دهی خوشه با پوشش حصیری (دارای پوشش و بدون پوشش) در 3 تکرار و در سال دوم، محلول‌پاشی برگی خرما با کائولین (صفر، 2 و 4 درصد) و پوشش‌دهی خوشه با پوشش حصیری (دارای پوشش و بدون پوشش) در 4 تکرار به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی انجام شد. نتایج این آزمایش نشان داد که در آزمایش اول کیتوزان تأثیری بر کاهش عارضه نداشت اگرچه تا حدی سبب افزایش وزن میوه، طول میوه و افزایش نسبت گوشت به هسته گردید. در آزمایش دوم، پوشش برگی کائولین سبب کاهش چشمگیر عارضه خشکیدگی گردید و بر ویژگی‌های کیفی میوه تأثیری مثبت داشت. در هر دو آزمایش استفاده از پوشش حصیری بر روی خوشه‌ها در کاهش عارضه مؤثر بود. نتایج آزمایش نشان داد تعرق برگی نقش مهم‌تری در مقایسه با تعرق از سطح میوه در بروز عارضه خشکیدگی خوشه خرما دارد.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Role of Covering and Antitranspirant substances on Control of Date Bunch Fading in Mazafati Cultivar

نویسندگان [English]

  • A. Shoorabadi 1
  • M.H. Shamshiri 2
  • M. najafinia 3
  • S.H. Mirdehghan 2

1 M. Sc student of Horticulture Department, College of Agriculture, Vali-e-Asr university of Rafsanjan

2 Associate Professor of Horticulture Department, College of Agriculture, Vali-e- Asr university of

3 Associate Professor of Agricultural Research Institute of Jiroft

چکیده [English]

Background and Objectives
The phenomenon of date-bunch fading is one of the most important problems of some Iranian date producers. This disorder causes fruit shrinkage at the stage of Khalal to Routab conversion. Since the disorder is accompanied with the sudden increase of temperature and decrease of air relative humidity, in this research it was assumed that severe leaf or fruit transpiration is the cause of disorder, so the effect of chitosan and kaolin as anti-transpiration agents were investigated in combination with matting during 2012 and 2013 in Jiroft Agricultural Research Center on ‘Mazafati’ date fruits.
Materials and methods
In the first year, fruits were sprayed with chitosan (0 and 1%) plus matting (with or without matting) at 3 replications and in the second year, the leaves were sprayed with kaolin (0, 2, 4 %) plus matting (with or without matting) at 4 replications using CRBD as factorial.
Results
The results of the first experiment showed that chitosan could not reduce the severity of disorder, although it improved fruit weight and length and pulp to seed ratio to some extent. In the second experiment, leaf covering with kaolin caused dramatic reduction of disorder and had positive effects on fruit qualitative traits. The use of matting was effective in reducing disorder in both experiments.
Discussion
The results of the experiment revealed that leaf transpiration plays a more important role in date-bunch dryness occurrence than fruit transpiration.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Covering
  • anti-transpiration ingredients
  • Date-bunch fading
  • Kaolin
  • Chitosan
  • Mazafati