نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه اصلاح و بیوتکنولوژی گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه

2 دانشیار، گروه اصلاح و بیوتکنولوژی گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه

3 استاد، گروه اصلاح و بیوتکنولوژی گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه

4 استاد، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه

چکیده

اسانس ریحان سرشار از ترکیبات فنیل پروپانوئیدی بوده و آنزیم چاویکول O-متیل ترنسفراز (CVOMT) و سینامات 4-هیدروکسیلاز (C4H) از آنزیم‌های مؤثر در تولید این ترکیبات می‌باشد. به‌منظور بررسی تاثیر متیل جاسمونات به‌عنوان محرک بر میزان بیان ژن‌های کد‌کننده این دو آنزیم، آزمایشی در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار در گلخانه اجرا شد. محلول‌پاشی متیل جاسمونات با سه غلظت صفر، 0/1 و 0/5 میلی مولار در مرحله گلدهی کامل بر روی برگ‌های گیاهان سالم انجام گرفت. نمونه‌های برگی صفر، 24، 48 و 72 ساعت پس از محلول‌پاشی برداشت و میزان بیان نسبی ژن‌ها با Real time PCR بررسی شد. تجزیه واریانس داده‌ها با در نظر گرفتن غلظت متیل جاسمونات به‌عنوان عامل اصلی و زمان به‌عنوان عامل فرعی به‌صورت طرح اسپیلیت پلات در زمان انجام شد. بر اساس نتایج تجزیه واریانس و مقایسه میانگین داده‌ها، بیشترین میزان بیان نسبی ژن CVOMT در غلظت 0/5 میلی مولار و زمان 48 ساعت بعد از محلول‌پاشی حاصل شد (p≤0.01). اثر غلظت­های مختلف متیل جاسمونات و زمان بعد از محلول‌پاشی بر میزان بیان نسبی ژن C4H معنی‌دار بود (p≤0.05). بیشترین میزان بیان نسبی این ژن در غلظت 0/1 میلی مولار بود. هم‌چنین میزان بیان نسبی این ژن 48 ساعت بعد از محلول‌پاشی به بیشترین مقدار رسید. هر دو غلظت متیل جاسمونات باعث افزایش معنی‌دار بیان ژن‌های کدکننده دو آنزیم مذکور شد که احتمالاً می‌تواند منجر به افزایش تولید ترکیبات فنیل پروپانوئیدی مانند چاویکول و متیل چاویکول در ریحان شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Increasing the Expression of Genes Chavicol O-Methyl Teransferase and Cinnamate 4-Hydroxilase under Methyl Jasmonate Treatment in Medicinal Plant Basil (Ocimum basilicum L.)

نویسندگان [English]

  • Leyla Hassani 1
  • Babak Abdollahi Mandoulakani 2
  • Reza Darvishzadeh 3
  • Abbas Hassani 4

1 MSc student

2 Associate professor Department of Plant Breeding and Biotechnology, College of Agriculture, Urmia University,

3 professor Department of Plant Breeding and Biotechnology, College of Agriculture, Urmia University

4 Associate Professor, Department of Horticulture, Urmia University

چکیده [English]

Background and Objectives
Basil is a rich source of phenylpropanoids and enzymes Chavicol o-methyl transferase and cinnamate 4-hydroxylase are involved in the biosynthesis of these compounds.
Material and Methods
A completely randomized design with three replications was conducted in greenhouse to assess the effect of methyl jasmonate on the expression of the genes encoding CVOMT and C4H enzymes. Methyl jasmonate with concentrations of 0, 0.1 and 0.5 mM was sprayed on healthy plant leaves in flowering stage. Plant leaves were sampled at 0, 24, 48 and 72 hours after spraying. Relative expression of the genes was determined by real time PCR. Methyl jasmonate concentrations and sampling times were considered as main and sub-plots, respectively, and analysis of variance was performed in a split plot in time design.
Results
Based on the results of variance analysis and mean comparison tests, the highest expression of the CVOMT gene was achieved in a concentration of 0.5 mM methyl jasmonate at 48 hours after spraying (p≤0.01). The expression of the C4H gene was significantly (p≤0.05) affected by the methyl jasmonate concentrations and sampling times. The maximum expression of this gene was obtained in 0.1 mM concentration of methyl jasmonate. Also, the expression of C4H gene was reached its peak 48 hours after spraying.
Discussions
Methyl jasmonate with concentrations of 0.1 and 0.5 mM methyl jasmonate lead to significant increase in the expression of the genes encoding CVOMT and C4H enzymes which could probably increase the production of phenylpropanoids such as chavicol and methyl chavicol.
 
 
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Methyl jasmonate
  • Basil
  • Real time PCR
  • Chavicol o-methyl teransferase