نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم باغبانی، دانشگاه کردستان، سنندج

2 دانشجوی کارشناسی ارشد علوم باغبانی، دانشگاه کردستان، سنندج

چکیده

چکیده
ژنوتیپ‌ها و ارقام زیادی از گلابی در غرب کشور وجود دارند که برخی از آن‌ها دارای خصوصیات تغذیه‌ای ارزشمندی می باشند. این پژوهش با هدف مطالعه تغییرات بیوفیزیکی و زیست‌شیمیایی میوه در فرایند رسیدگی و نگهداری پس از برداشت صورت گرفت. 7 رقم میوه گلابی غرب کشور به همراه شاه‌میوه برداشت و به مدت 90 روز در دمای 1 درجه سلسیوس نگهداری شد. در زمان برداشت، 30، 60 و 90 روز پس از برداشت، نمونه برداری از سردخانه صورت گرفته و برخی خصوصیات کمی و کیفی میوه مانند کاهش وزن، سفتی، چگالی، ماده خشک، ویتامین ث، فنل کل، مواد جامد محلول، اسیدیته، شاخص رسیدگی و pH مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد میزان مواد جامد محلول افزایش یافت و از 2/13 به 98/15 درصد رسید در حالی که اسیدیته قابل تیتراسیون کاهش یافت. میزان اسید اسکوربیک در ارقام مورد مطالعه متفاوت بود. بیشترین مقدار ویتامین ث در زمان برداشت مشاهده شد و با افزایش زمان نگهداری میزان آن به تدریج کاهش یافت. درصد کاهش وزن نیز روند صعودی نشان داد و از صفر درصد در زمان برداشت به 1/10 درصد بعد از 90 روز نگهداری در سردخانه رسید. همبستگی بین متغیرهای اسید آسکوربیک، چگالی و سفتی مشاهده شد به طوری که میوه‌هایی که چگالی بیش‌تری داشتند از استحکام بالایی برخوردار بودند و  هم‌چنین میوه‌هایی که سفت‌تر بودند میزان اسید آسکوربیک بیش‌تری داشتند. همبستگی بین متغییرهای ماده خشک و کاهش وزن نیز نشان داد، با بالا رفتن کاهش وزن میزان ماده خشک نیز افزایش یافته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Biochemical and Physical Changes in Some West Part of Iran Pear Cultivars During Storage

نویسندگان [English]

  • M. Koushesh Saba 1
  • S. Moradi 2

1 Assistant Professor of Postharvest Technology, Department of Horticultural Science, University of Kurdistan, Iran

2 M.Sc. Student of Horticultural Science, Department of Horticultural Science, University of Kurdistan, Iran

چکیده [English]

Abstract
Many pear genotypes and cultivars exist in the west part of Iran. Some of these cultivars have has unique nutritional or storage ability traits. The current study was carried out to study biophysical and biochemical changes of pear fruit during storage and ripening. Seven local pears and ‘Shah Miveh’  were harvested and stored at 1 ˚C up to 90 days. Sampling was carried out at harvest time and 30 days interval from the cold storage. Some factors such as fruit weight loss, firmness, fruit density, dry matter percent, vitamin C and total phenolic content, titratable acidity (TA), total soluble solids (TSS) and pH were measured in each sampling time. The results showed that TSS increased from 13.2 to 15.98 percent in all cultivars during the storage time while the overall TA decreased. The vitamin C content decreased during the storage time and both the average value for cultivars and the rate of decrease were different in the studied cultivars. Fruit weight loss increased during study the and reached 10.1 percent by 90 days cold storage. The correlation among ascorbic acid, density and fruit firmness was observed so that the fruits with higher density value were firmer and the ascorbic acid content was higher in fruit with higher firmness. The correlation was observed between dry matter and fruit weight loss, so that dry matter increased in the high level of fruit weight loss.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Firmness
  • fruit density
  • Cold storage
  • Ascorbic acid