نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور کرج، ایران

2 استادیار گروه زراعت، دانشگاه پیام نور تهران، ایران

3 استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی دانشگاه رازی

چکیده

به منظور تعیین فاصله مناسب آبیاری و مقدار کود نیتروژن برای تولید شوید در شرایط آب و هوایی کرمانشاه،‌ پژوهشی به‌صورت کرت‌های خرد شده با سه تکرار در مزرعه آموزشی تحقیقاتی دانشگاه رازی در سال 1392 اجرا شد. کرت اصلی، فاصله آبیاری، شامل سه سطح 4، 6 و 8 روز و کرت فرعی، کاربرد کود اوره، شامل چهار سطح 0، 100، 200 و 300 کیلوگرم اوره در هکتار بود. صفات مورد مطالعه شامل عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک، عملکرد ساقه و برگ، تعداد چتر در بوته، تعداد چترک در چتر، وزن هزار دانه، شاخص برداشت، ارتفاع بوته، قطر ساقه، محتوای رطوبت نسبی برگ، میزان کلروفیل a، کلروفیل b، کلروفیل کل و محتوای کاروتنویید‌ها بود. کلروفیل برگ با استفاده از دستگاه اسپکتروفوتومتر اندازه‌گیری شد. نتایج نشان داد که مصرف 300 کیلوگرم اوره در هکتار به همراه آبیاری در فواصل 4 روز یک‌بار حداکثر عملکرد دانه را تولید کرد. فواصل آبیاری و کود نیتروژن تأثیر معنی‌داری بر تعداد چتر و چترک در بوته، عملکرد بیولوژیک، عملکرد ساقه و برگ، ارتفاع بوته و قطر ساقه شوید نداشت. مصرف 300 کیلوگرم اوره در هکتار دارای بالاترین شاخص برداشت بود. فواصل آبیاری 8 روز یک‌بار به همراه مصرف 200 کیلوگرم اوره در هکتار بالاترین محتوای کلروفیل a، کلروفیل b و کلروفیل کل را بین اکثر تیمارها داشت. مطالعه تأثیر خشکی در مراحل مختلف رشدی شوید برای مطالعات بعدی توصیه می‌گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Effect of Irrigation Interval and Nitrogen Fertilizer on Seed Yield and Pigment Contents in Dill

نویسندگان [English]

  • M. Amiri 1
  • S. Mansoorifar 2
  • K.S. Asilan 2
  • H. Heidari 3

1 M.Sc. Student, Payame Noor University, Karaj, Iran

2 Assistant Professor, Department of Agronomy, Payame Noor University, P.O, Tehran

3 Assistant Professor, Department of Agronomy and Plant Breeding,Faculty of Agriculture, Razi University, Kermanshah, Iran

چکیده [English]

In order to determine the optimum irrigation interval and nitrogen fertilizer rate for dill in Kermanshah climate conditions, an experiment was conducted as split plot design with three replications at Research Farm, Razi University in 2013. The Main plot and irrigation interval, included three levels (irrigation interval of 4, 6 and 8–day). The Split plot, nitrogen fertilizer, included four levels (nitrogen rate of 0, 100, 200 and 300
kg ha-1). The Studied traits included seed yield, biological yield, leaf and stem yield, umbel number per plant, umbellate number per umbel, 1000-seed weight, harvest index, plant height, stem diameter, leaf relative water content, chlorophyll-a, chlorophyll-b, total chlorophyll and carotenoides content. Leaf chlorophyll was measured by spectrophotometer. Results showed that the urea application of 300 kg ha-1 with the irrigation interval of 4-day produced the highest seed yield. Irrigation interval and nitrogen fertilizer had no significant effect on umbel number per plant, umbellate number per umbel, biological yield, stem and leaf yield, plant height and stem diameter. The nitrogen fertilizer application of 300 kg ha-1 had the highest harvest index. The irrigation interval of 8-day with the urea application of 200 kg ha-1 had the highestchlorophyll-a, chlorophyll-b and total chlorophyll content among major treatments. For the research is required to talk in to account the study of drought at different growth stages in dill.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Drought
  • Nitrogen
  • Chlorophyll
  • Dill