نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار بخش علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز

2 دانشجوی دکترا بخش علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز

3 دانشجوی دکترا بخش علوم باغبانی، مرکز تحقیقات کشاورزی جیرفت

چکیده

چکیده
به ‌منظور بررسی اثر غلظت‌های مختلف پوترسین و پوشش واکس بر ویژگی‌های کمی و کیفی میوه نارنگی رقم ’کارا‘ در شرایط انبار، یک آزمایش به‌صورت فاکتوریل بر پایه طرح کاملاً تصادفی انجام شد. در این آزمایش اثر نوع پوشش در چهار سطح شامل واکس تجاریBRITEX ، پوترسین 2/0، 4/0 و 6/0 میلی‌مولار روی ویژگی‌های کمی و کیفی میوه نارنگی رقم ’کارا‘ در سه تکرار و سه مرحله شامل 20، 40 و 60 روز در دمای 1±5 درجه سلسیوس مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این آزمایش نشان داد، اثر نوع پوشش، زمان انبارداری و برهمکنش نوع پوشش و زمان انبارداری بر ویژگی‌های مورد بررسی میوه نارنگی ’کارا‘ شامل کاهش وزن میوه، نسبت پوست به گوشت میوه، درصد آب میوه، مواد جامد محلول(TSS)، نسبت TSS/TA و میزان ویتامین ث در سطح 1% معنی‌دار و بر روی pH و اسیدیته قابل تیتراسیون (TA)، معنی‌دار نبود. به‌صورت کلی می‌توان از بین تمامی تیمارها، کاربرد پس از برداشت پوترسین با غلظت 2/0 میلی‌مولار و نگهداری آن در انبار تا 40 روز را مؤثرترین تیمار در حفظ کیفیت نارنگی ’کارا‘ معرفی کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigating on the Effect of Wax Coating and Different Concentrations of Putrescine on Quantitative and Qualitative Characteristics of ‘Kara’ Mandarin During Storage

نویسندگان [English]

  • A. Ramezanian 1
  • F. khorram 2
  • A. Ahmadpoor 3

1 Assistant Professor, Department Horticulture, University of Shiraz,Iran

2 Ph.D. Student, Department Horticulture, University of Shiraz, Iran

3 Ph.D. Student, Department Horticulture, Jiroft Research Center

چکیده [English]

In order to investigate the effect of different concentrations of putrescine and wax coating on qualitative and quantitative characteristics of ‘Kara’ mandarin in storage, an experiment was performed based on a completely randomized design (CRD). The effect of four levels of coating including BRITEX commercial wax, 0.2, 0.4 and 0.6 mm putrescine was studied on qualitative and quantitative characteristics of this cultivar in 3 replications and in three stages (20, 40 and 60 days of storage). Results showed that the coating type, storage time and interaction between them were significant at 1% on Kara mandarin fruits characteristics including fruit weight loss, skin to pulp ratio, fruit juice percentage, total soluble solid (TSS), TSS/TA ratio and vitamin C, but they were not significant on pH and titratable acid (TA). Generally, among all applied treatments, 0.2 mm putrescine application and the storage for 40 days coould be introduced as the most effective treatment to maintain quality of Kara mandarin and it can be used to improve the postharvest life of this fruit

کلیدواژه‌ها [English]

  • Polyamine
  • BRITEX Commercial Wax
  • Total soluble solids
  • Titratable Acidity