نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان

2 استادیار زراعت دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان

چکیده

به منظور بررسی تأثیر قارچ میکوریزا، کود فسفات زیستی و دامی بر عملکرد کمی و کیفی گیاه دارویی گشنیز یک آزمایش فاکتوریل سه عاملی در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با 18 تیمار و سه تکرار بهصورت مزرعهای در سال زراعی 92 در خرمآباد اجرا شد. فاکتورهای آزمایشی شامل قارچ میکوریزا در دو سطح، کود فسفات زیستی و کود دامی در سه سطح بودند. همچنین یک کرت به عنوان شاهد کود شیمیایی (نیتروژن، فسفر، پتاسیم به میزان 90، 60 و 90 کیلوگرم در هکتار) در هر تکرار قرار داده شد و مقایسه آن با تیمارهای کودهای زیستی و دامی نیز در قالب طرح بلوک کامل تصادفی صورت گرفت. بیشترین میزان غلظت فسفر دانه (67/3 درصدکاروتنوئیدبرگ (39/2 میکروگرم بر میلیلیترعملکرد زیستی (7/3931 کیلوگرم در هکتار)، عملکرد دانه (67/1780 کیلوگرم در هکتار) و شاخص برداشت (08/36 درصد) در اثر تلقیح با میکوریزا، مصرف 70 کیلوگرم کود فسفات زیستی و 20 تن در هکتار کود دامی حاصل شد که به ترتیب 51، 168، 51، 80، 27 درصد بیشتر از شاهد شیمیایی شد. اثر متقابل و معنیداری در بین تلقیح میکوریزا و کود فسفات زیستی در کاروتنوئید برگ،عملکرد دانه و شاخص برداشت مشاهده شد. طبق نتایج حاصله در این پژوهش تلقیح میکوریزا بیشترین تأثیر را نسبت به کود فسفات زیستی و کود دامی روی عملکرد دانه و عملکرد زیستی و شاخص برداشت گشنیز داشت.
به منظور بررسی تأثیر قارچ میکوریزا، کود فسفات زیستی و دامی بر عملکرد کمی و کیفی گیاه دارویی گشنیز یک آزمایش فاکتوریل سه عاملی در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با 18 تیمار و سه تکرار بهصورت مزرعهای در سال زراعی 92 در خرمآباد اجرا شد. فاکتورهای آزمایشی شامل قارچ میکوریزا در دو سطح، کود فسفات زیستی و کود دامی در سه سطح بودند. همچنین یک کرت به عنوان شاهد کود شیمیایی (نیتروژن، فسفر، پتاسیم به میزان 90، 60 و 90 کیلوگرم در هکتار) در هر تکرار قرار داده شد و مقایسه آن با تیمارهای کودهای زیستی و دامی نیز در قالب طرح بلوک کامل تصادفی صورت گرفت. بیشترین میزان غلظت فسفر دانه (67/3 درصدکاروتنوئیدبرگ (39/2 میکروگرم بر میلیلیترعملکرد زیستی (7/3931 کیلوگرم در هکتار)، عملکرد دانه (67/1780 کیلوگرم در هکتار) و شاخص برداشت (08/36 درصد) در اثر تلقیح با میکوریزا، مصرف 70 کیلوگرم کود فسفات زیستی و 20 تن در هکتار کود دامی حاصل شد که به ترتیب 51، 168، 51، 80، 27 درصد بیشتر از شاهد شیمیایی شد. اثر متقابل و معنیداری در بین تلقیح میکوریزا و کود فسفات زیستی در کاروتنوئید برگ،عملکرد دانه و شاخص برداشت مشاهده شد. طبق نتایج حاصله در این پژوهش تلقیح میکوریزا بیشترین تأثیر را نسبت به کود فسفات زیستی و کود دامی روی عملکرد دانه و عملکرد زیستی و شاخص برداشت گشنیز داشت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Effects of Mycorrhiza, Phosphatic Biofertilizer on Photosynthetic Pigments and Yield in Coriander (Coriandrum Sativum L.)

نویسندگان [English]

  • A. Bastami 1
  • M. Majidian 2

1 1- Graduate Student Agronomy, Department Agronomy and Plant Breeding, Faculty of Agricultural Science University of Guilanab

2 Assistant Professor Department Agronomy and Plant Breeding, Faculty of Agricultural Science University of Guilan

چکیده [English]

In order to investigate the effects of mycorrhizal fungi, phosphatic biofertilizer and manure application on yield and quantitative and qualitative criteria of coriander an experiment was conducted at Khoramabad (Lorestan) during the growing season of 2013. The experiment des was conducted as factorial based on a randomized complete blocks design with 18 treatments and three replications. The factors were mycorrhizal inoculation in two levels, phosphatic biofertilizer and manure in three levels. The highest concentration of P in seed (3.67 %), leaf total carotenoid (2.39 µg ml-1) Biomass yield (3931.7 kg ha-1), seed yield )1780.67 kg ha-1) and harvest index (36.08%) was obtained in inoculation with Mycorrhiza, consumption of 70 kg ha-1 phosphate biofertilizer and 20 ton ha-1manure and they accounted for 51,168, 80 and 27 percent more than chemical control. Positive and synergistic interactions were obtained between Mycorrhizal inoculation × phosphate biofertilizer on leaf total carotenoid, seed yield and harvest index. According to the results of this research, inoculation with mycorrhizal produced the maximum grain yield, biological yield and harvest index compared to phosphate biofertilizer and manure.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Manure
  • Biomass yield
  • Chlorophyll
  • Carotenoid