نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

2 استادیار گروه باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

3 استادیار گروه خاک شناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

4 استاد گروه باغبانی دانشکده کشاورزی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

چکیده

نیتروژن به ‌عنوان یک عنصر ضروری برای گیاهان در نظر گرفته می‌شود و به میزان زیاد توسط گیاهان دریافت می‌گردد. مشخص شده مصرف کودهای حاوی نیتروژن اثرات سودمندی برای پسته و سایر درختان میوه دارد ولی اسیمیلاسیون نیتروژن در گونه‌های پسته (Pistacia)، شامل دریافت و احیا نیترات در پاسخ به تنش شوری مورد مطالعه قرار نگرفته است. در این آزمایش، فعالیت آنزیم نیترات ردوکتاز، اسیدهای آمینه کل، تجمع نیترات و یون‌های کلسیم و سدیم در دانهال های پسته پایه بادامی زرند (Pistacia vera L.) در پاسخ به تیمار کلرید سدیم (0، 75 و 150 میلی مولار) و نیترات کلسیم (0، 10 و 15 میلی مولار) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان دادند افزایش شوری موجب کاهش فعالیت نیترات ردوکتاز در برگ و تجمع نیترات، اسیدآمینه کل و یون کلسیم در برگ و ریشه دانهال های پسته اهلی گردید. در شرایط تنش کلرید سدیم، کاربرد نیترات کلسیم موجب افزایش معنی‌دار نیترات در برگ و ریشه و یا اسیدآمینه کل و فعالیت آنزیم نیترات ردوکتاز در برگ‌های دانهالهای پسته اهلی گردید. همچنین، کاربرد نیترات کلسیم، موجب افزایش معنی‌دار نسبت اسیدآمینه کل در ریشه نسبت به برگ و کاهش نسبت سدیم به کلسیم در ریشه گردید. شوری اسیمیلاسیون نیترات در گیاه پسته اهلی (Pistacia vera) را تحت تأثیر قرار داد. هم‌چنین بر اساس نتایج نشان‌دهنده نقش مؤثر اسیدآمینه کل آزاد و یون‌های کلسیم در محافظت دانهالهای پسته اهلی در شرایط تنش شوری می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Effects of Calcium Nitrate on Nitrate Reductase Activity, Amino Acids, Nitrate and Ion Accumulation of Pistacia Vera L., Badami Zarand, Under Sodium Chloride Stress

نویسندگان [English]

  • S. Nasseri Khollari 1
  • M. Heydari 2
  • S. Jafari 3
  • M.H. Daneshvar 4

1 M.Sc. Student, Department Horticulture, Ramin University, Agriculture and Natural Resources Khuzestan

2 Assistant Professor, Department Horticulture, Ramin University, Agriculture and Natural Resources Khuzestan

3 Assistant Professor, Department Horticulture, Ramin University, Agriculture and Natural Resources Khuzestan

4 Professor, Department Horticulture, Ramin University, Agriculture and Natural Resources Khuzestan

چکیده [English]

Nitrogen is considered as an essential nutrient for plants and could be taken up in large amounts by plants. Nitrogen fertilizers are known to have beneficial effects when added to pistachio and other fruit trees. But the nitrogen assimilation of Pistacia species in response to salinity, including uptake and NO-3 reduction, has not been well understood. In this study, nitrate reductase activity, total amino acids, nitrate, calcium and sodium accumulation were evaluated in seedlings of Pistacia vera L. ̒ Badami Zarand̕ in response to sodium chloride (0, 75, 150 mm) and calcium nitrate (0, 10, 15 mm). Results showed that by increasing the level of salinity, nitrate reductase activity in leaves and the concentration of nitrate, total amino acids and calcium (Ca2+) were reduced in the leaves and roots of P. Vera seedlings. Calcium nitrate induced a significant increase in both the root and leaf nitrate and total amino acids or nitrate reductase activity in leaf under NaCl stress. Calcium nitrate, also, significantly increased root/ leaf total amino acids ratio and decreased Na+/Ca2+, ratio in the roots. Results showed that salinity affects the nitrate assimilation in P. Vera plants. Also, results suggest an efficient salt protective mechanism in P. Vera seedlings mediated by free total amino acids and calcium ions

کلیدواژه‌ها [English]

  • Enzyme
  • Rootstock
  • Pistachio (Pistacia vera)
  • Salinity
  • Nitrogen