اثر تاریخ کشت و غلظت محلول غذایی بر اجزای عملکرد و برخی خصوصیات کیفی میوه توت‌فرنگی (Fragaria ananassa Duch.)، رقم کامارزا در شرایط آب و هوایی اهواز

نوع مقاله: علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد باغبانی دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز

2 دانشیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز

3 استاد گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهوا

4 استادیار گروه علوم باغبانی، دانشگاه کردستان

5 دانشیار گروه علوم خاک، دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

این آزمایش با هدف بررسی اثر تاریخ کاشت و غلظت محلول غذایی هوگلند بر عملکرد و کیفیت میوه توت‌فرنگی رقم کاماروزا در دانشگاه شهید چمران اهواز اجرا گردید. آزمایش به‌صورت فاکتوریل بر پایه طرح بلوک‌های کامل تصادفی با دو فاکتور تاریخ کشت (در سه سطح، شامل 10 آذر، 30 آذر و 20 دی) و غلظت محلول غذایی هوگلند (در سه سطح، شامل قدرت کامل، دو-سوم قدرت و یک-سوم قدرت) و در سه تکرار طراحی گردید. نتایج نشان داد بیشترین تعداد گل و گل‌آذین در تغذیه با محلول هوگلند کامل در اولین و دومین تاریخ کشت به دست آمدند (به ترتیب 33/26 و 33/5 عدد). بیشترین درصد تشکیل میوه (86/74 %) نیز در تغذیه با هوگلند کامل و در تاریخ کشت 30 آذر به دست آمد. بیشترین وزن میوه (12 گرم)، تعداد میوه (33/14) و عملکرد بوته (77/172 گرم) در تغذیه با محلول دو-سوم هوگلند و در تاریخ کشت 10 آذر به دست آمد. اگر چه تغذیه با محلول غذایی کامل هوگلند بیشترین افزایش صفات کیفی میوه را داشت به‌گونه‌ای که سبب حداکثر میزان ویتامین ث و سفتی بافت میوه (در تاریخ کشت اول) و حداکثر مواد جامد محلول (در هر سه تاریخ کشت) گردید ولی با نتایج به‌دست‌آمده برای محلول غذایی دو-سوم هوگلند در بیشتر صفات اختلاف معنی‌دار آماری ثبت نگردید. بر این اساس و با توجه به هزینه بالای تهیه محلول‌های غذایی کشت هیدروپونیک و کوتاه بودن فصل رشد گیاه توت‌فرنگی در شرایط آب و هوایی اهواز، برای تولید توت‌فرنگی با عملکرد و کیفیت مناسب، تاریخ کشت 10 آذر و تغذیه با محلول دو-سوم قدرت هوگلند توصیه می‌گردد.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effects of Planting Date and Nutrition Solution Concentration on Yield and Quality Properties of Strawberry Fruit CV Camarosa Grown in Ahvaz Condition

نویسندگان [English]

  • S. Pourmombeini 1
  • S.M.H. Mortazavi 2
  • N. Moallemi 3
  • A. Mozaffari 4
  • A.A. Moezzi 5
1 Gratuated M.Sc. Student, Department of Horticultural Science., Shahid Chamran University of Ahvaz
2 Associate, Department of Horticultural Science, Shahid Chamran University of Ahvaz
3 Professor, Department of Horticultural Science., Shahid Chamran University of Ahvaz
4 Assistant Professor, Department of Horticultural Science, University of Kurdestan
5 Associate Professor, Department of Soil Science., Shahid Chamran University of Ahvaz
چکیده [English]

This research was done to evaluate the effects of planting date and concentration of Hoagland nutrition solution on the yield and quality of strawberry fruit cv. Camarosa grown in Shahid Chamran University of Ahvaz. The research plan was designed as factorial based on completely randomized blocks (RCBD) with two factors of planting date (at three levels of 1 Dec., 20 Dec. and 10 Jan.) and concentration of Hoagland nutrition solution (at three levels: one-third, two-third and full strength Hoagland) with three replications. The results showed that a maximum flower and inflorescence number were obtained in plants which were fertigated with full strength Hoagland and planted at first and second planting dates (26.33 and 5.33, respectively). Also maximum fruit set ratio (74.86%) was recorded in nutrition with full strength Hoagland and planting date of 20 Dec. Maximum fruit weight (12 g), fruit number (14.33) and plant yield (172.77 g) were obtained under the nutrition with two-third strength Hoagland and 1 Dec planting date. However, the nutrition with full strength Hoagland nutrient solution having the best effects on fruit quality resulted in maximum vitamin C and fruit firmness (at first planting date) and maximum total soluble solids (at all three planting dates), but there were no significant differences with the results obtained for nutrition with two-third Hoagland. Based on the results and considering the high costs of producing nutrient solutions for hydroponics culture and also the short growth cycle of strawberry plant in Ahvaz to produce appropriate yields and high quality strawberries, planting on Dec 1 and nutrition with two-third strength Hoagland are recommended

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strawberry
  • Planting date
  • Yield
  • Hydroponics
  • Camarosa