نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی سابق کارشناسی ارشد زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز

2 استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز

3 دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

پتاسیم، نقش مهمی در بهبود تحمل گیاهان به تنشهای غیرزیستی نظیر تنش شوری ایفا میکند. به‌منظور بررسی تأثیر پتاسیم بر کاهش اثرات نامطلوب تنش شوری از طریق پایش فعالیت برخی آنزیمهای آنتیاکسیدان، محتوی کلروفیل و عملکرد دانه دو رقم گندم دوروم (بهرنگ و یاواروس) آزمایشی گلدانی به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایۀ بلوک کامل تصادفی در سه تکرار با سطوح تیماری مختلف شامل: شاهد (بدون شوری)، شوری 150 میلیمولار (از نوع کلرید سدیم)، شوری 150 میلی مولار به همراه دو سطح 300 و450 میلیگرم پتاسیم بر کیلوگرم خاک از منبع سولفات پتاسیم و دو سطح 30 و 45 میلیگرم پتاسیم بر کیلوگرم خاک از منبع نانوکلات پتاسیم 27 درصد اجرا گردید. تنش شوری  سبب کاهش عملکرد دانه هر دو رقم گردید ولی تیمار ترکیبی شوری و پتاسیم از طریق بهبود فعالیت آنزیمهای آنتیاکسیدان و محتوی پتاسیم و کلروفیل برگ  سبب کاهش اثرات منفی شوری بر عملکرد دانه در مقایسه با تیمار شوری مطلق گردید. پاسخ هر دو رقم به تنش شوری و کاربرد سطوح و منابع مختلف پتاسیم در شرایط تنش برای بیشتر صفات مشابه بود، اگرچه فعالیت آنزیم آسکوربات پراکسیداز، گلوتاتیون ریداکتاز در رقم بهرنگ تا حدودی بیشتر بود. در مجموع، بر اساس یافتههای این پژوهش کاربرد پتاسیم همراه با شوری در رقم یاواروس در مقایسه با رقم بهرنگ دارای اثرات مطلوبتری بود.

 

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Effect of Potassium Supply on the Activity of Some Antioxidant Enzymes of Two Durum Wheat Cultivars under Salt Stress

نویسندگان [English]

  • S.M. Alavi matin 1
  • A. Rahnama 2
  • M. Meskarbashee 3

1 Former M.Sc. Student of Agronomy, Shahid Chamran University of Ahvaz, Iran

2 Assistant Professor, Department of Agronomy and Plant Breeding, Shahid Chamran University of Ahvaz, Iran

3 Associate Professor, Department of Agronomy and Plant Breeding, Shahid Chamran University of Ahvaz, Iran

چکیده [English]

Abstract
Potassium plays an important role in improving plant tolerance to a biotic stresses such as salt stress. In order to evaluate the effect of potassium on alleviating the adverse effects of salt stress by monitoring the activity of some antioxidant enzymes, the grain yield and chlorophyll content of two durum wheat cultivars (Behrang and Yavarous), a pot experiment was carried out based on randomized complete block design with three replications with treatment levels including: control (no salt), 150 mm NaCl (Sodium Chloride), salt 150 mm NaCl with two levels of 300 and 450 mg K kg-1 soil as potassium sulfate and two levels of 30 and 45 mg K kg-1 soil as nano chelate potassium 27%. The grain yield of both cultivars was decreased under salt stress, but the combination of potassium and NaCl alleviated symptoms of the individual salt stress by enhancing the activities of antioxidant enzymes compared with individual salt stress. Both cultivars showed similar responses to salinity in combination with forms and rates of potassium under stress conditions for some traits, a though the activity of acerbate peroxides and glutathione reeducates was higher in Behrang cultivar. Totally, these findings showed that salinity in combination with forms and rates of potassium was more effective in Yavarous than in Behrang cultivar

کلیدواژه‌ها [English]

  • Salt tolerance
  • Oxidative Stress
  • Sodium Chloride
  • Nano Chelated Potassium