نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه هرمزگان

2 محقق، ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی میناب

چکیده

میوه کنار((Ziziphus mauritiana   یکی از محصولات مهم مناطق خشک و نیمه خشک در نواحی گرمسیری و نیمه گرمسیری می باشد. بررسی تنوع مورفولوژیکی میوه امکان انتخاب ژنوتیپهای برتر را برای توسعه کشت و کار برای کشاورزان و اصلاح کنندگان فراهم می‌کند. مطالعه حاضر، به منظور ارزیابی تنوع و تعیین برخی خصوصیات کمی و کیفی میوه 11 ژنوتیپ کنار در استان هرمزگان طی سالهای 1391-1392 انجام شد. نتایج تجزیه واریانس و مقایسه میانگین صفات نشان داد که ژنوتیپ های مورد بررسی از نظر خصوصیات مختلف مانند اندازه میوه،pH  آب میوه، وزن میوه، وزن و اندازه هسته، درصد گوشت، ویتامین ث و مواد جامد محلول تفاوت معنی‌داری با یکدیگر داشتند. در مجموع نتایج این بررسی تنوع بالایی در صفات وزن میوه و وزن گوشت در بین 11 ژنوتیپ کنار نشان داد. ژنوتیپ‌های کد XI و II به ترتیب بیشترین و کمترین وزن میوه را داشتند. میوه‌های ژنوتیپ­های XI و I نسبت به دیگر ژنوتیپها سفتی بالاتری داشتند. همچنین تنوع زیادی در میزان ویتامین ث در بین ژنوتیپهای مورد بررسی مشاهده گردید. بطوریکهژنوتیپهای I و XIIدارای بالاترین میزان ویتامین ث (103 میلی گرم در 100 گرم وزن تازه) در بین سایر ژنوتیپ ها بودند

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Evaluation of some quantity and quality properties of 11 Ziziphus genotypes fruit of Hormozgan province

نویسندگان [English]

  • S. Rastegar 1
  • H. Hassanzadeh Khankahdani 2

1 Assistant Professor, Department Horticulture, College of Agriculture, Hormozgan University, Hormozgan, Hormozgan province, Iran

2 Research of Minab Agricultural Research Station, Hormozgan, Iran.

چکیده [English]

Abstract
Savory is one of the most important vegetables with high medicinal values whose growth is influenced by environmental factors including mineral nutrition. This study was done based on completely randomized design with 4 replications, under greenhouse conditions in order to evaluate the effect of organic and biological fertilizers on some morphologic and physiologic traits in savory during 2013. Treatments were control (without fertilizer application), NPK fertilizer, Vermicompost at 20 and 40 % of pot volume, manure at 20 and 40 % of pot volume, and phosphate biofertilizer (Barvar 2). The results showed that plant height, leaf area, number of leaves, fresh weight, stem diameter, P and N concentration in shoots were significantly influenced by treatments, but shoot dry weight and K concentration were not affected. The highest plant height, leaf number, leaf area, fresh and dry weight and N concentration were obtained in vermicompost 20% treatment. The highest stem diameter was in manure 20% treatment, while the highest chlorophyll index and P concentration were obtained in biophosphate and 20% vermicompost treatments.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Jujube
  • Quantity and quality properties
  • genotype