نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس

2 استادیار، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

مرزه یکی از مهمترین سبزی­ها با ارزش دارویی فراوان می باشد که رشد و عملکرد آن تحت تأثیر عوامل محیطی از جمله تغذیه قرار می­گیرد. این آزمایش به منظور بررسی تاثیر کودهای آلی و بیولوژیک بر رشد و عملکرد گیاه مرزه در کشت گلدانی و تحت شرایط گلخانه­ای انجام شد. در این پژوهش تیمارها شامل: شاهد (بدون کاربرد کود)، کود شیمیایی NPK، ورمی کمپوست (در دو سطح 20 و 40 درصد حجم گلدان)، کود دامی (در دوسطح 20 و 40 درصد حجم گلدان)، و تلقیح بذر با کود بیوفسفات بارور2 در قالب طرح کاملاً تصادفی و با 4 تکرار بودند. نتایج نشان داد که ارتفاع بوته، سطح برگ، تعداد برگ، قطر ساقه، وزن تر و غلظت نیتروژن و فسفر اندام هوایی به طور معنی داری تحت تاثیر تیمارها قرار گرفت، ولی وزن خشک اندام هوایی و غلظت پتاسیم برگ ها تحت تأثیر تیمارها قرار نگرفتند. بطوری که بیشترین ارتفاع بوته، تعداد برگ، سطح برگ، وزن تر، وزن خشک و غلظت نیتروژن در تیمار جایگزینی 20% ورمی کمپوست بدست آمد. بیشترین قطر ساقه در تیمار کود دامی 20%، و بیشترین شاخص کلروفیل و غلظت فسفر در اندام هوایی نیز در تیمار کود بیوفسفات و 20% ورمی­کمپوست مشاهده شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Evaluation of growth and yield of savory (Satureja hortensis) under organic and biological fertilizers toward organic production

نویسندگان [English]

  • M. Naiji 1
  • M.K. Souri 2

1 M.Sc. Student, Department of Horticulture, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran

2 Assistant Professor, Department of Horticulture, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Abstract
Savory is one of the most important vegetables with high medicinal values whose growth is influenced by environmental factors including mineral nutrition. This study was done based on completely randomized design with 4 replications, under greenhouse conditions in order to evaluate the effect of organic and biological fertilizers on some morphologic and physiologic traits in savory during 2013. Treatments were control (without fertilizer application), NPK fertilizer, Vermicompost at 20 and 40 % of pot volume, manure at 20 and 40 % of pot volume, and phosphate biofertilizer (Barvar 2). The results showed that plant height, leaf area, number of leaves, fresh weight, stem diameter, P and N concentration in shoots were significantly influenced by treatments, but shoot dry weight and K concentration were not affected. The highest plant height, leaf number, leaf area, fresh and dry weight and N concentration were obtained in vermicompost 20% treatment. The highest stem diameter was in manure 20% treatment, while the highest chlorophyll index and P concentration were obtained in biophosphate and 20% vermicompost treatments.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Biophosphate
  • Fresh and dry weight
  • Manure
  • NPK
  • Vermicompost