نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی سابق کارشناسی ارشد زراعت دانشکده‌کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز

2 ستادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز

3 استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

درک ساز و کارهای مؤثر بر جذب، انتقال و انباشت کادمیوم در دانه می­تواند موفقیت برنامه­های به­نژادی را با هدف ایجاد ژنوتیپ­های دارای انباشت پایین کادمیوم بهبود ببخشد. به منظور بررسی نقش پتاسیم در جذب کادمیوم به وسیلة ریشه، انتقال به اندام هوایی و انباشت آن در دانة دو رقم گندم دوروم (بهرنگ و یاواروس)، آزمایشی گلدانی به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایۀ بلوک کامل تصادفی در سه تکرار تحت سطوح تیماری مختلف (شاهد، 20 میلی­گرم کادمیوم بر کیلوگرم خاک (از نوع کلرید کادمیوم)، 20 میلی­گرم کادمیوم بر کیلوگرم خاک به همراه دو سطح 300 و450 میلی­گرم پتاسیم بر کیلو­گرم خاک از منبع سولفات پتاسیم و دو سطح 30 و 45 میلی­گرم پتاسیم بر کیلو­گرم خاک از منبع نانو­کلات پتاسیم 27 درصد اجرا گردید. کادمیوم به طور متفاوتی سبب کاهش غلظت پتاسیم ریشه، برگ و دانه در هر دو رقم گردید، ولی غلظت کادمیوم اندام مذکور را افزایش داد. بالاترین غلظت کادمیوم در ریشه و کمترین آن در دانه مشاهده شد. کاربرد پتاسیم همراه با کادمیوم از طریق رقابت منجر به کاهش غلظت کادمیوم در مقایسه با تیمار کادمیوم در ریشه، برگ و دانه در هر دو رقم گردید ولی غلظت پتاسیم را افزایش داد. براساس یافته­های این پژوهش، پتاسیم نقش بسیار مهمی در  بهبودکیفیت دانه از طریق افزایش غلظت پتاسیم و کاهش غلظت کادمیوم دانه­ها داشت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The effect of potassium on cadmium distribution and accumulation in differen t organs of durum wheat

نویسندگان [English]

  • S. Larki 1
  • A. Rahnama 2
  • A. Aynehband 3

1 Former M.Sc. Student, Department of Agronomy and Plant Breeding, Shahid Chamran University of Ahvaz, Iran.

2 Assistant Professor, Department of Agronomy and Plant Breeding, Shahid Chamran University of Ahvaz, Iran

3 Professor, Department of Agronomy and Plant Breeding, Shahid Chamran University of Ahvaz, Iran

چکیده [English]

Understanding of the mechanisms affecting root uptake, transport and grain deposition of cadmium can successfully improve the success of breeding programs aiming to produce low cadmium accumulating genotypes. To determine the role of potassium in cadmium uptake by roots, transport to shoot and accumulation in the grain of two durum wheat (Behrang and Yavarous), a pot experiment was carried out, using a factorial experiment based on randomized complete block design with three replications in different treatments: control, 20 mg Cd kg-1 soil (CdCl2), 20 mg Cd kg-1 soil with two levels of 300 and 450 mg K kg-1 soil as potassium sulphate, and two levels 30 and 45 mg K kg-1 soil as nano chelate potassium 27%. Cadmium decreased differentially the concentration of potassium in roots, leaves and grains in both cultivars, but cadmium concentrations were increased. The highest and lowest cadmium concentration was found in roots and grains, respectively. Potassium application in combination with cadmium through competition led to the decrease of cadmium concentrations compared to cadmium treatments in roots, leaves and grains of both cultivars, but increased potassium concentrations. According to the findings in this study, potassium plays an important role in grain quality improvement by increasing potassium concentrations and decreasing cadmium concentrations.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cadmium
  • Uptake and Translocation
  • Bioavalibility