نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی‌ارشد، گروه علوم باغبانی دانشگاه ارومیه

2 دانشیار گروه علوم باغبانی دانشگاه ارومیه

چکیده

کمبود آب از جمله عوامل محیطی است که تولید محصول را محدود می کند. بنابراین ارزیابی ارقام مقاوم به خشکی امری ضروری به نظر می رسد. گزارش شده است که توانایی مقاومت به خشکی پایه، می­تواند به پیوندک منتقل شود. در این تحقیق پاسخ سه پایه سیب به نام های گمی آلماسی، MM106 و MM111 به تنش خشکی در شرایط درون شیشه ای مورد بررسی قرار گرفت. این آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه کاملاً تصادفی با چهار تکرار اجرا گردید. تنش خشکی در غلظت های صفر، 1، 2 و 4 درصد پلی­اتیلن­گلیکول (PEG-6000) در محیط کشت پایه موراشیک و اسکوگ به مدت 6 هفته اعمال شد. نتایج نشان داد تنش خشکی ایجاد شده به وسیله پلی­اتیلن­گلیکول، باعث کاهش عوامل رشدی (طول شاخساره و ریشه، وزن تر شاخساره و ریشه)، شاخص کلروفیل و افزایش دیگر عوامل بیوشیمیایی (محتوای پرولین، قندهای محلول، پروتئین و میزان آنزیم­های کاتالاز و گایاکول پراکسیداز) شد اما تاثیری روی قطر ساقه نداشت. کمترین میزان طول شاخساره و ریشه، وزن تر شاخساره و ریشه و شاخص کلروفیل در پایه MM106 در تیمار 4 درصد پلی اتیلن­گلیکول مشاهده شد و بیشترین میزان پرولین، قندهای محلول و آنزیم کاتالاز در پایه  سیب گمی در تیمار 4 درصد پلی اتیلن گلیکول بدست آمد. بر طبق نتایج می­توان پایه گمی آلماسی را در ردیف پایه­های مقاوم به خشکی دانست.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Evaluation response of three apple rootstocks to drought stress in vitro

نویسندگان [English]

  • S. Jalali Samghabadi 1
  • R. Jalili Marandi 2

1 Former M.Sc. Student, Department of Horticulture, Faculty of Agriculture, Urmia University, Urmia, Iran

2 Associate Professor Department of Horticulture, Faculty of Agriculture, Urmia University, Urmia, Iran

چکیده [English]

Water deficit is one of the most important environmental factors that limit crop productivity. Therefore, the need for evaluation of crop tolerance to drought has become urgent. It has been reported that drought resistance of rootstocks is conferred to scions. This study evaluated the response of three apple rootstocks Gami Almasi, MM106 and MM111 to drought stress in in vitro conditions. This experiment was carried out as a factorial experiment based on completely randomized design (CRD) with three replications. Water stress induced by the incorporation of 0, 1, 2 and 4 % polyethylene glycol (PEG-6000) into the Murashige and Skoog medium was applied for 6 weeks. Results showed PEG-induced drought stress reduced growth parameters (length of shoot and root, fresh weight of shoot and root), chlorophyll index and promoted other biochemical parameters (content of proline and soluble sugar and protein and Catalase and Guaiacol peroxidase enzyme activity), but had no significant effect on the shoot diameter. The lowest length of shoot and root, fresh weight of shoot and root and chlorophyll index was observed for MM106 rootstock in 4% PEG treatment and the highest proline, soluble sugars and Catalase were in Gami Almasi rootstock in 4% PEG treatment. According to the results, the Gami Almasi is a resistant rootstock to drought stress.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Apple rootstock
  • Proline
  • Antioxidant enzyme
  • Protein
  • Gami Almasi