نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

2 استاد گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

3 استادیار، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

4 استاد، گروه باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز

5 استاد گروه زیست شناسی دانشکده علوم دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

به منظور ارزیابی اثرات محلولپاشی سولفات پتاسیم بر برخی صفات کمی و کیفی سه رقم زیتون، آزمایشی طی سال های 1391 و 1392 در باغ زیتون گروه باغبانی دانشگاه شهید چمران اهواز به صورت کرت­های خرد شده با طرح پایه بلوک­های کامل تصادفی در سه تکرار انجام شد. ارقام زیتون با 3 سطح (میشن، کرونایکی و دزفولی) و محلولپاشی سولفات پتاسیم با سطوح (صفر، 1 و 2 گرم در لیتر) به ترتیب به عنوان فاکتور اصلی و فرعی بودند. نتایج نشان داد که اثر متقابل بین سال و رقم بر وزن تازه میوه، وزن خشک گوشت میوه، وزن هسته، نسبت گوشت به هسته و درصد روغن در ماده تر و خشک گوشت میوه (01/0P≤) و بر وزن تر گوشت میوه (05/0P≤) معنی­دار بود. همچنین اثر متقابل سال و محلولپاشی سولفات پتاسیم بر وزن تازه میوه، وزن تر و خشک گوشت میوه (01/0P≤) و بر وزن هسته (05/0P≤) معنی­دار بود. اثر متقابل رقم و محلولپاشی سولفات پتاسیم نیز بر وزن تازه میوه و وزن تر و خشک گوشت میوه (01/0P≤) معنی­دار بود. به علاوه اثر متقابل سال، رقم و محلولپاشی سولفات پتاسیم بر وزن تازه میوه، وزن تر و خشک گوشت میوه و درصد روغن در ماده خشک گوشت میوه در سطح 1 درصد و بر سایر شاخص­ها در سطح 5 درصد معنی دار بود. بدین ترتیب می توان نتیجه­گیری کرد که تغییرپذیری سالیانه محیط رشد تأثیر مهمی بر شاخص­های مورد بررسی داشته است. در این پژوهش رقم دزفولی میزان روغن بیشتری نسبت به بقیه ارقام داشت که می­تواند ناشی از تفاوت ژنتیکی ارقام در استفاده از منابع رشد در راستای افزایش میزان روغن و نیز سازگاری بیشتر این رقم با شرایط محیطیمحل آزمایش باشد. تیمار­های محلولپاشی سولفات پتاسیم در مورد ارقام مورد بررسی به استثناء رقم میشن باعث افزایش اسیدهای چرب غیراشباع و کاهش اسیدهای چرب اشباع شدند. اسید­اولئیک و نسبت اسید­اولئیک به اسید­لینولئیک در رقم کرونایکی با تیمار محلولپاشی سولفات پتاسیم به میزان 2 گرم در لیتر از بیشترین میزان (54/60 درصد و 38/8) و در رقم دزفولی با تیمار شاهد از کمترین  مقدار (90/48 درصد و 67/1) برخوردار بود. بنابراین علاوه بر شرایط محیطی سالیانه، محلولپاشی سولفات پتاسیم نیز می­تواند بر شاخص هایی نظیر وزن میوه، درصد روغن زیتون و ترکیب اسیدهای چرب اثر داشته باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Effect of foliar application of potassium sulfate on some quantitative and qualitative characteristics of olive (Olea europaea L.) fruit and oil under Ahvaz environmental conditions

نویسندگان [English]

  • Sh. Zivdar 1
  • K. Arzani 2
  • M.K. Souri 3
  • N. Moallemi 4
  • S.M. Seyyednejad 5

1 Ph.D. Student, Department of Horticultural Sciences, Tarbiat Modares University, Tehran

2 Professor, Department of Horticultural Sciences, Tarbiat Modares University, Tehran

3 Assistant Professor, Department of Horticultural Sciences, Tarbiat Modares University, Tehran

4 Professor, Department of Horticultural Sciences, Shahid Chamran University, Ahvaz.

5 Professor, Department of Plant Physiology, Shahid Chamran University, Ahvaz

چکیده [English]

In order to evaluate the effects of foliar application of potassium sulfate on some quantitative  and qualitative characteristics of three olive (Olea europaea L.) cultivars, two split plot field experiments, arranged in complete block designs with three replications, were carried out through 2012–2013 in an orchard located in Ahvaz, Khuzestan province, Iran. Three olive cultivars (Mission, Coronaiki and Dezfuli) and three foliar applications of potassium sulfate (0, 1 and 2 g.L-1) were randomized in main plots and sub-plots respectively. The interaction effect between year and cultivar was significant for fruit fresh weight, dry weight of fruit pulp, stone weight , pulp: stone ratio, oil content (P≤0.01) and fresh weight of pulp (P≤0.05). Also, the interaction effect between year and foliar potassium application was significant for fruit fresh weight, dry and fresh weight of fruit pulp (P≤0.01) and stone weight (P≤0.05). The interaction between cultivar and foliar application of potassium sulfate for fruit fresh weight, dry and fresh weight of fruit pulp was significant at 1% probability level. In addition, interaction effect between year, cultivar and foliar application of potassium sulfate was significant for fruit fresh weight, dry and fresh weight of fruit pulp, oil content of the fruit pulp (% D.W.) at 1% probability level, and other traits at 5% probability level. Thus, it can be concluded that annual variability in the growth environment had an important effect on the parameters studied in this experiment. Dezfuli cultivar had more oil content than other cultivars that could be due to genetic diversity among cultivars for using sources in enhancement oil content and also more compatibility with the environmental conditions in this area. Foliar application of potassium sulfate increased unsaturated fatty acids and decreased saturated fatty acids in Dezfuli and Coronaiki cultivars. The highest content of oleic acid and oleic acid: linoleic acid ratio (60.54 % and 8.38) was found in Coronaiki cultivar with foliar potassium application (2 g.L-1) and the lowest amount in Dezfuli cultivar with control treatment (48.90 % and 1.67). Therefore, year conditions as well as foliar application of potassium sulfate can have a positive impact on ftuit weight, percentage of olive oil and fatty acid composition.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Foliar application
  • potassium sulfate
  • Frui quality
  • Oil
  • Olive