نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه باغبانی، دانشگاه شهید چمران اهواز

2 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد گروه باغبانی، دانشگاه شهید چمران اهواز

3 استاد گروه علوم باغبانی، دانشگاه شیراز

4 استاد گروه باغبانی، دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

نارنگی از جمله میوه‌های حساس به دمای پایین می‌باشد و نگهداری طولانی‌مدت آن در سردخانه منجر به بروز عوارضی مانند پوست‌مردگی و افت کیفی محصول می شود. این پژوهش به منظور بررسی اثر شرایط مختلف تیمار گرمادهی متناوب بر کیفیت و ماندگاری میوه نارنگی "کینو" انجام گردید. گرمادهی متناوب در 5 سطح (شامل انتقال به دمای بالا هر هفته به مدت 24 ساعت؛ هر هفته به مدت 48 ساعت؛ هر دو هفته به مدت 24 ساعت؛ هر دو هفته به مدت 48 ساعت و شاهد) بر روی میوه‌ها اعمال شد و کیفیت میوه‌ها در سه مرحله (پس از 0، 45 و 90 روز نگهداری در انبار سرد) از نظر کیفی آنالیز گردید. نتایج نشان داد که با طولانی‌تر شدن زمان نگهداری، کاهش وزن میوه‌ها افزایش قابل توجه‌ای یافت و اعمال گرمادهی سبب بیشتر شدن کاهش وزن نسبت به نمونه‌های شاهد گردید. خصوصیات کیفی مانند غلظت مواد جامد محلول و اسیدیته قابل تیتر تحت تأثیر تیمار گرمادهی متناوب قرار نگرفت ولی بررسی نتایج مربوط به نشت الکترولیت، پتاسیم و شاخص سرمازدگی نشان داد که گرمادهی متناوب به نحو مؤثری خسارت سرمازدگی را کاهش داد. از میان تیمارهای گرمادهی اعمال شده در این تحقیق بهترین نتایج مربوط به میوه‌هایی بود که هر هفته و نیز هر دو هفته به مدت 24 ساعت در معرض دمای بالا قرار ‌می‌گرفتند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Effects of intermittent warming on chilling index and some quality properties of “Kinnow” mandarin in cold storage

نویسندگان [English]

  • S.M.H. Mortazavi 1
  • A.R. Dehghan 2
  • M. Rahemi 3
  • N. Moalemi 4

1 Associate Professor, Department of Horticultural Sciences, Shahid Chamran University, Ahvaz, Iran

2 Former M.Sc. Student Department of Horticultural Sciences, Shahid Chamran University; Ahvaz, Iran

3 Professor, Department of Horticultural Sciences, Shiraz University, Shiraz, Iran

4 Professor, Department of Horticultural Sciences, Shahid Chamran University; Ahvaz, Iran

چکیده [English]

Mandarin is considered as a sensitive fruit to low temperatures and its long term cold storage would result in some disorders such as pitting and reducing quality. This experiment was done to evaluate the effects of different intermittent warming (IW) treatments on quality and longevity of “Kinnow”. IW was applied at five levels (including transfer to higher temperature 24 h a week, 48h a week, 24 h in two weeks, 48 h in two weeks and control) on fruits and the quality of fruits was analyzed at three stages (i.e. 0, 45 and 90 days after cold storage). The results showed that with increasing the storage time, fruit weight loss increased significantly and IW led to more weight loss. Other quality parameters such as TSS and titratable acidity were not affected by IW but evolution of obtained data for chilling index, electrolyte and potassium leakage demonstrated that IW treatment reduced the chilling injury symptoms effectively. Among applied IW treatments in this study, the best results were obtained for fruits that were exposed to higher temperatures 24 h a week or two weeks.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mandarin
  • Cold storage
  • Intermittent Warming and Chilling Injury