نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناس ارشد گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه ایلام

2 استادیار گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه ایلام

3 استادیار گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز

4 استادیار گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا همدان

5 استاد گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

به منظور بررسی تاثیر نیترات پتاسیم بر روی برخی ویژگی های مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی دو جنس چمن گرمسیری، شامل چمن آفریقایی و چمن پاسپالوم در شرایط تنش شوری در سال زراعی 91-1390 در دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز، آزمایشی بصورت اسپلیت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار انجام گرفت. فاکتورها شامل 4 غلظت نیترات پتاسیم (0، 5، 10 و 15میلی مولار) و 4 غلظت کلرید سدیم (0، 4، 6 و 8 دسی زیمنس بر متر) بودند. نتایج آزمایش نشان داد شوری تأثیرات معنی داری در سطح (p≤0.01) روی شاخص های رشد و نمو گیاهان داشت، به طوری که با افزایش تنش شوری، طول برگ، عرض برگ، شاخص سطح برگ، طول ساقه، قطر ساقه، طول و قطر استولون، وزن تر و خشک اندام هوایی و ریشه، محتوی نسبی آب(RWC)  و کلروفیل کل بطور معنی داری کاهش، امّا پرولین و نشت الکترولیت افزایش یافت. بهترین غلظت نیترات پتاسیم در این آزمایش تیمار 10 میلی مولار شناخته شد  و همچنین اثر متقابل بین شوری و نیترات پتاسیم به جزء در کلروفیل کل و سطح برگ بر بقیه صفات اندازه گیری شده درسطح (p≤0.01) موثر بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect of potassium nitrate (KNO3) on some morphological and physiological characteristics of two tropical lawn (Cynodon dactylon L. and paspalum vaginatum L.) under salinity stress condition

نویسندگان [English]

  • Kh. Asadi vafa 1
  • M. Seiedi 2
  • M. Chehrazi 3
  • M. Sayari 4
  • N. Moallemi 5

1 Master of Science Department of Horticultural Science, Ilam University, Ilam, Iran.

2 Assistant Professor of Horticultural, Department of Horticultural Science, Ilam University, Ilam, Iran

3 Assistant Professor of Horticultural, Department of Horticultural Sciences, Shahid chamran University, Ahvaz, Iran

4 Assistant Professor of Horticultural, Department of Horticultural Sciences, Booali Sina University, Hamedan, Iran.

5 Professor of Horticulture, Department of Horticultural Science, Shahid Chamran University, Ahvaz, Iran

چکیده [English]

High level of sodium chloride is known to be the most widespread cause of saline soil environmental stress in dry and semi dry lands that ceases growth and yield of crop species. An experiment was conducted to examine the effect of potassium nitrate on certain morphological and physiological characteristics of two tropical lawn, Cynodon dactylon and Paspalum vaginatum, under salt stress through 1390-91at the Research Farm Station of Horticultural at the Shahid Chamran University, Ahvaz. Plants were treated with four different concentrations of potassium nitrate (0, 5, 10, 15 ml) and four different concentrations of sodium chloride (0, 4, 6, 8 des/m). Results of this experiment showed that salinity significantly effects growth parameters at the probability level of 1%. It was observed that when salt stress increased, the saline soil significantly reduced leaf length and width, LAI, length and diameter of stem and stolon, fresh and dry weight of shoot and root, RWC and chlorophyll content, whereas proline and electrolyte leakage increased due to accumulation of salt within the soil. Amung (KNO3) treatments, application of l0 ml was recognized as the best treatment that (p0.01) showing positive interaction effect on the plant cheracters except total chlorophylls and leaf area.    

کلیدواژه‌ها [English]

  • RWC
  • Electrolyte leakage
  • Proline
  • Chlorophyll