نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه علوم باغبانی، دانشکده تولید گیاهی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

2 استادیار گروه علوم باغبانی، دانشکده تولید گیاهی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

3 دانشیارگروه اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی، دانشکده تولید گیاهی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

4 دانشیار گروه علوم باغبانی، دانشکده تولید گیاهی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده

درختان سیب، مانند تعدادی دیگر از میوه‌های تیره‌ی گل‌سرخیان، خودناسازگار هستند. سیستم ودناسازگاری در سیب از نوع گامتوفتیک است و به وسیله‌ی یک مکان ژنی با چند آلل کنترل می‌شود. در این مطالعه، خودناسازگاری در 22 رقم سیب به روش تکثیر آلل‌ها به وسیله‌ی واکنش زنجیره‌ای پلیمراز و با استفاده از 18 آغازگر ویژه‌ مطالعه شد. در 14 رقم، شامل ملکه‌ی ‌لبنان (S23S24)، گلاب اصفهان (S1S24)، گلاب نوری مراغه (S4S23)، اطلسی (S1S20)، وسط‌‌رس قرمز (S4S18)، عباسی دراز خرو (S1S7)، شعلی اخلمد (S1S23)، عباسی گرد خرو (S23S26)، قاسم‌شاهی (S1S23)، گل‌مکانی (S3S23)، کدو سیب اخلمد (S1S26)، اوگنجی خرو (S1S26)، خوشه­ای خرو (S1S23) و علیمره­ای اول‌رس (S1S23)، هر دو آلل شناسایی شدند، ولی در 8 رقم دیگر، شامل واین‌سپ (S19-)، پرایم‌گلد (S23-)، بل‌درانوار (S4-)، محلی شیخی زودرس (S1-)، خوجه تربت (S1-)، روئین اسفراین (S1-)، محلی خرو (S1-) و اوقان شیروان (S1-)، فقط یک آلل شناسایی شد. برای شناسایی آلل S1 در ارقام ایرانی از سه آغازگر مختلف استفاده گردید. در برخی از ارقام هیچ باندی تشکیل نشد و یا باندهای غیراختصاصی نمایان شدند. آغازگر MdS1SpF در 7 رقم، آغازگر  FTC168در 5 رقم و آغازگر FS1 در 11 رقم باند تشکیل دادند. در سه رقم محلی شیخی زودرس، قاسم‌شاهی و علیمره‌ای اول‌رس آلل S1 توسط هر سه آغازگر تکثیر شد. نتایج بدست آمده بیانگر آن است که ارقام کدو سیب اخلمد و اوگنجی خرو نسبت به هم و همچنین ارقام شعلی اخلمد، قاسم‌شاهی، خوشه‌ای خرو و علیمره­ای اول‌رس نسبت به یکدیگر ناسازگار هستند

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identification of the self-incompatibility alleles in some Iranian apple cultivars (Malus domestica) using pcr

نویسندگان [English]

  • M. Nasrabady 1
  • E. Seifi 2
  • S. Ramezanpour 3
  • M. Sharifani 4

1 M.Sc. from Department of Horticultural Sciences, Faculty of Plant Production, University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran

2 Assistant Professor, Department of Horticultural Sciences, Faculty of Plant Production, University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran

3 Associate Professor, Department of Plant Breeding and Biotechnology, Faculty of Plant Production, University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran

4 Associate Professor, Department of Horticultural Sciences, Faculty of Plant Production, University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran

چکیده [English]

Apple trees are self-incompatible like some of the other Rosaceous fruits. In apple, the self-incompatibility system is gametophytic and controlled via one locus with several alleles. In this study, 22 apple cultivated genotypes were investigated using specific allele amplification by polymerase chain reaction with 18 special primers. In 14 cultivars, including Malake Lobnan (S23S24), Golab Esfahan, (S1S24), Golabe Nori Maragheh (S4S23), Atlasi (S1S20), Vasatres Ghermez (S4S18), Abasi Deraz Kharv (S1S7), Shali Akhlomad (S1S23), Abasi Gerde Kharv (S23S26), Ghasemshahi (S1S23), Golmakani (S3S23), Kado Sib Akhlamad (S1S26), Oganji Kharv (S1S26), Khoshei Kharv (S1S23) and Alimarei Avalres (S1S23), both of the alleles were identified, but in 8 cultivars including Winesap (S19-), Prime Gold (S23-), Bell de Anvar (S4-), Mahalli Sheikhi Zoodres (S1-), Khoje Torbat (S1-), Roein Esfaraien (S1-), Mahalli Kharv (S1-) and Oughan Shirvan (S1-) only one allele was distinguished. To amplify allele S1 in Iranian cultivars three different primers were applied. In some cultivars, no band was distinguished and in some other cultivars only non-specific bands were found. The primer MdS1SpF amplified the S1 allele in 7 cultivars, FTC168 in 5 cultivars and FS1 in 11 cultivars. In three cultivars, including Mahalli Sheikhi Zoodres, Ghasemshahi and Alimarei Avalres, all the three primers were able to amplify the S1. The results showed that cultivars like Kado Sib Akhlamad and Oganji Kharv and Shali Akhlomad, Ghasemshahi, Khoshei Kharv, and Alimarei Avalres are corss-incompatible

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pollen incompatibility
  • Polymerase chain reaction
  • Locus
  • Primer