نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان

2 استادیار گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان

3 استادیار گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

به منظور بررسی اثر اسید آسکوربیک به عنوان یک آنتی‌اکسیدان مهم در کاهش خسارت شوری، پژوهشی در گلخانه تحقیقاتی دانشگاه شهید چمران اهواز، روی گیاه آلترنانترا ژنوتیپ های "برگ موجی" و "برگ صاف" در سال 1392 انجام شد. سطوح 0، 5/0 و یک میلی مولار اسید آسکوربیک به‌صورت هفتگی بر روی گیاهانی که تحت شرایط شاهد (0)، 30، 60 و 90 میلی مولار کلرید سدیمقرار داشتند، محلول‌پاشی شد. آزمایش به صورت فاکتوریل بر پایه طرح بلوک‌های کامل تصادفی با چهار تکرار صورت پذیرفت. گیاهان در شرایط هیدروپونیک و محلول غذایی هوگلند کشت شدند. نتایج نشان داد شوری به طور معنی‌داری بر تمامی صفات مرفولوژیکی (طول گیاه، قطر گیاه و سطح برگ)، فیزیولوژیکی (نشت الکترولیت، محتوای نسبی‌آب برگ، وزن تر و وزن خشک قسمت هوایی) و بیوشیمیایی (کلروفیل کل، پرولین و آنتوسیانین) تأثیر داشت. طول ساقه در ژنوتیپ "برگ صاف" از 100% به 28% و در ژنوتیپ "برگ موجی" از 100% به 50% در شوری 90 میلی مولار رسید. کاربرد اسید آسکوربیک باعث کاهش نشت الکترولیت در سطح بالای شوری گردید. کمترین میزان نشت الکترولیت و بیشترین میزان کلروفیل کل در تیمار بدون شوری و اسید آسکوربیک 5/0 میلی مولار ، بیشترین محتوای نسبی آب برگ در تیمار بدون شوری و یک میلی مولار اسید آسکوربیک،  بیشترین میزان پرولین در تیمار شوری 90 میلی مولار و اسید آسکوربیک یک میلی مولار و بیشترین میزان آنتوسیانین در تیمار شوری 90 میلی مولار و اسید آسکوربیک صفر به‌دست آمد. نتایج این پژوهش نشان داد که گیاه آلترنانترا به طور نسبی به شوری متحمل بوده و ژنوتیپ "برگ موجی" نسبت به "برگ صاف" مقاومت بیشتری نشان داده است. براساس نتایج حاصل اسید آسکوربیک توانست مقاومت به شوری را افزایش دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effects of ascorbic acid on quantitative and qualitative characteristics of two Alternanthera repens genotypes ("Entire leaf "and "Undulate leaf") under salinity stress

نویسندگان [English]

  • D. Porghasemi 1
  • A. Rezaei Nejad 2
  • M. Chehrazi 3

1 M.Sc. Student, Department of Horticultural Sciences, Faculty of Agriculture, Lorestan Universiy, Iran

2 Assistant professor, Department of Horticultural Sciences, Faculty of Agriculture, Lorestan Universiy, Iran

3 Assistant professor, Department of Horticultural Sciences, Faculty of Agriculture, Shahid Chamran Universiy, Ahvaz, Iran

چکیده [English]

In order to study the effects of ascorbic acid as an important antioxidant reducing salinity damage, an experiment was conducted on two Althernantera genotypes (“Entire leaf” and “Undulated leaf”) at research greenhouse of Shahid Chamran University in 2013. Concentrations of 0, 0.5 and 1 mM of Ascorbic acid were sprayed weekly on plants grown under 0, 30, 60, 90 mM NaCl. The experiment was carried out factorially based on a randomized complete block design with four replications. Plants were grown hydroponically using Hoagland’s solution.Salinity significantly affected all morphological (plant height, plant diameter and leaf area), physiological (electrolyte leakage, relative water content, fresh and dry weight) and biochemical (chlorophyll, proline and anthocyanin content) characteristics. StemLength in “Entire leaf” genotypereached from 100% to 28% and “Undulate leaf” genotype from reached 100% to 50% . Application of ascorbic acid decreased electrolyte leakage in plants treated with high NaCl concentrations. The lowest electrolyte leakage and the highest chlorophyll content were found in plants treated without NaCl (control) and 0.5 mM ascorbic acid. The highest leaf relative water content was found in control plants treated with 1 mM ascorbic acid. The highest proline content was found in plants treated with 90 mM NaCl and 1 mM ascorbic acid. The highest anthocyanin content was found in plants treated with 90 mM NaCl and 0 mM ascorbic acid. The results showed that Alternanthera is relatively resistant to salinity. “Entire leaf” cultivar was more resistant than “Undulate leaf” genotype. According to the results, ascorbic acid could increase salinity resistance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Alternanthera
  • Ascorbic acid
  • NaCl
  • anthocyanin
  • Chlorophyll